Memòria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Impacte de canvis normatius
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
   4. 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   5. 3.2.5.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2014
  1. 4.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 4.1.2.Control extensiu
   3. 4.1.3.Fase recaptatòria
   4. 4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.1.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
  2. 4.2.Serveis al contribuent
   1. 4.2.1.Programes d'assistència genèrics
   2. 4.2.2.Campanya de renda
   3. 4.2.3.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   4. 4.2.4.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   5. 4.2.5.Programa d'Educació Civicotributària
   6. 4.2.6.Campanyes institucionals
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Registre electrònic general
   2. 4.3.2.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   3. 4.3.3.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacions electròniques
   5. 4.3.5.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   6. 4.3.6.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
 5. 5.ALIANCES EXTERNES
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Col·laboració social
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions gestionades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2013-2014
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2013-2014
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2013-2014
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2013-2014
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2014-2015
  11. Gràfic núm. 11.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  12. Quadre núm. 12.Queixes i suggeriments.Comparativa 2013-2014
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària bruta total
  14. Quadre núm. 14.Recaptació tributària líquida total
  15. Gràfic núm. 15.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  16. Gràfic núm. 16.Evolució dels ingressos tributaris i de la base imposable agregada
  17. Quadre núm. 17.ajustaments per impactes de canvis normatius
  18. Quadre núm. 18.Índex d'eficiència
  19. Quadre núm. 19.Delictes fiscals
  20. Quadre núm. 20.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  21. Quadre núm. 21.Actuacions de lluita contra el contraban
  22. Quadre núm. 22.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  23. Quadre núm. 23.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  24. Quadre núm. 24.Resultats en el règim de Módulos
  25. Quadre núm. 25.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  26. Quadre núm. 26.Activitat interventora
  27. Quadre núm. 27.Evolució del deute pendent
  28. Quadre núm. 28.Desglossament del deute pendent
  29. Quadre núm. 29.Dades relatives a deutes en executiva
  30. Gràfic núm. 30.Evolució del càrrec en període executiu (2004-2014)
  31. Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  32. Quadre núm. 32.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  33. Quadre núm. 33.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  34. Quadre núm. 34.Subministrament d'informació a òrgans jurisdiccionals
  35. Gràfic núm. 35.Evolució dels accessos al Programa Informa
  36. Gràfic núm. 36.Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
  37. Gràfic núm. 37.Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
  38. Gràfic núm. 38.Servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració.Comparativa 2013-2014
  39. Quadre núm. 39.Renda 2013:Resultats obtinguts
  40. Gràfic núm. 40.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  41. Gràfic núm. 41.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  42. Quadre núm. 42.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  43. Quadre núm. 43.Garanties en els ajornaments concedits
  44. Gràfic núm. 44.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  46. Quadre núm. 46.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  47. Gràfic núm. 47.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  48. Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

4.2.1.Programes d'assistència genèrics

   
 1. Informació tributària

  L'Agència Tributària posa a disposició dels ciutadans a Internet el “Programa INFORMA”, base de dades que conté, en format “pregunta-resposta”, els principals criteris d'aplicació de la normativa tributària.El 2014, es van realitzar 5.269.989 accessos a aquest programa, un 4,75 per cent més que el 2013.

  Així mateix, disposa d'un Servei Telefònic d'Informació Tributària Bàsica (901 33 55 33) sobre els principals impostos, que té lloc de dilluns a divendres de 9 a 19 hores (excepte el mes d'agost, en el qual l'horari d'atenció és de 9 a 15 hores).El 2014 es van atendre 5.474.931 trucades davant 5.852.903 l'any anterior, la qual cosa suposa un descens del 6,5 per cent.

  A més, es van remetre als ciutadans més de 85 milions de cartes informatives i es van publicar manuals pràctics (247.000 exemplars) dels principals imposats, així com nombrosos fullets informatius (entre altres, sobre PIN24H i sobre el servei de cita prèvia), el calendari del contribuent, marcadors per a llibres amb els números dels serveis telefònics de l'Agència Tributària, cartells del calendari del contribuent i fullets del DNI electrònic.

  Les xifres més rellevants es desenvolupen als següents gràfics de l'Annex:

 2. Gràfic núm. 35.Evolució dels accessos al Programa Informa
 3. Gràfic núm. 36.Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
 4. Programes informàtics d'ajuda i formularis per a la confecció de declaracions

  L'Agència Tributària ofereix als contribuents programes informàtics per confeccionar les declaracions dels principals impostos.Mitjançant ells es generen la major part de les declaracions presentades.

  A més, per a alguns models de declaració, l'Agència Tributària posa a Internet a disposició dels contribuents formularis electrònics que permeten emplenar directament la declaració sense necessitat de descarregar el programa d'ajuda i generar un fitxer amb la declaració per a la seva presentació telemàtica o impressió en paper.

  Realización de trámites por teléfono

  L'Agència Tributària compta amb un Centre d'Atenció Telefónica -(901 20 03 45) operatiu de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores (fins i tot les 21 hores d'abril a juny i fins a les 15 hores en agosto)- que entre els serveis d'assistència tributària que deixa, destaquen els següents:gestió de l'esborrany de la declaració de l'IRPF, cita prèvia centralitzada, canvi de domicili, PIN24H, enregistrament de sol·licituds d'ajornament, fraccionament i compensacions, així com subscripcions a serveis de l'Agència Tributària, informació a no residents i serveis de finestreta única empresarial.

  L'any 2014 (fins a la data d'acabament del servei PIN 24H, el 14 de novembre), es van atendre 54.592 trucades en el servei PIN 24H sobre la gestió i funcionament d'aquest (a partir d'aquesta data es va substituir per la “Cl@ve PIN”, la gestió de la qual és telemàtica).

  Així mateix, s'ha posat en marxa el servei de “Cita prèvia generalitzada” atenent-se 182.750 trucades, així com el servei de “Suport DIT Informativas”, en el qual es van atendre 20.280 trucades.En total, s'han atès 2.365.779 trucades, la qual cosa suposa un 2,34 per cent menys que l'any 2013.

  A més, l'Agència Tributària disposa de serveis telefònics automàtics, és a dir, Unitats de Reconeixement de Veu (901 12 12 24) (utilitzables de dilluns a diumenge, 24 hores al dia), per a tràmits molt senzills com els serveis de sol·licitud d'etiquetes identificatives, informació automàtica sobre devolucions, confirmació d'esborrany i petició de certificats de Renda.

  Els serveis telefònics automatitzats van rebre, el 2014, un total de 2.091.351 trucades.

  Cita prèvia

  Els contribuents poden sol·licitar cita prèvia per ser atesos a les oficines de l'Agència Tributària, tant per a l'elaboració de declaracions tributàries, especialment de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, com per tramitar la informació que els hagi estat requerida en un procediment de comprovació.

  La cita prèvia pot sol·licitar-se per Internet o per telèfon i el sistema envia, si així ho desitja el contribuent, un SMS o un correu electrònic recordant la cita.

  Durant l'any 2014 es van concertar 3.401.553 cites prèvies (deduïdes les cites anul·lades o modificades), un 39,43 per cent més que l'any anterior.

  Cita prèvia generalitzada

  Amb l'objectiu de millorar l'atenció al contribuent, evitant esperes innecessàries, el 2014 es van desenvolupar proves pilot del nou sistema de cita prèvia generalitzada, el procés d'implantació definitiva del qual ha començat el gener de 2015.

  El sistema de cita prèvia generalitzada permet als contribuents concertar dia i hora per ser atesos a les oficines de l'Agència Tributària en els serveis de recaptació (pagament i informació sobre deutes, embargaments, ajornaments, recursos de recaptació i altres tràmits de recaptació) i de gestió (informació, gestió censal, certificats i mòduls).La cita prèvia es pot sol·licitar per Internet, per via telefònica o presencialment.

  Assistència presencial en les Administracions de l'Agència Tributària:ATENEU.

  El 2014 es generalitza el funcionament a totes les Delegacions Especials de l'Agència Tributària del programa ATENEU, la qual cosa permet comptabilitzar els serveis d'informació prestats als contribuents de forma presencial.Serveis com, entre altres, d'informació de caràcter general i aclariment de dubtes que puguin plantejar-se en les actuacions de l'Administració sobre documents dels que siguin titulars.

  Segons l'aplicació ATENEU, durant l'any 2014, el nombre de contribuents que van acudir a les oficines de l'Agència Tributària per obtenir informació presencial va ser de 16.853.635, dels quals, 2.354.841 contribuents van rebre assistència en Campanya de Renda, 2.287.635 es van personar a sol·licitar informació de caràcter general i la resta van acudir a realitzar altres gestions.

  Registre d'apoderaments

  A través d'aquest Servei, els obligats tributaris poden realitzar per Internet qualsevol tràmit davant de l'Agència Tributària mitjançant un representant (mitjancer fiscal).A 31 de desembre de 2014 estaven actius 2.392.272 apoderaments per a tràmits per Internet, un 33,6 per cent més que l'any anterior.

  Obtención de certificados

  Conforme a la normativa vigent, existeixen nombrosos supòsits en els quals els ciutadans es veuen obligats a acreditar davant les Administracions Públiques o davant dels organismes i entitats dependents de les mateixes, el fet de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries o qualsevol altra circumstància de caràcter tributari, com, per exemple, el nivell de renda.

  Per tal de gestionar aquest servei de manera més eficient i facilitar als ciutadans aquesta acreditació -evitant que s'hagin de desplaçar a les nostres oficines-, l'Agència Tributària, mitjançant transmissió de dades, pot subministrar directament a les Administracions Públiques sol·licitadores, la informació continguda als certificats, amb la mateixa validesa i eficàcia que aquests.

  Durant l'any 2014, la xifra de subministraments directes d'informació que substitueixen l'emissió de certificats se situa en 39.134.237, la qual cosa suposa un augment del 60 per cent respecte a l'any 2013.

  A més, la xifra de certificats sol·licitats directament pels ciutadans a les oficines de l'Agència durant l'any 2014 ha estat 1.562.352, el que suposa un descens del 6 per cent respecte als de 2013.