Memòria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Impacte de canvis normatius
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
   4. 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   5. 3.2.5.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2014
  1. 4.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 4.1.2.Control extensiu
   3. 4.1.3.Fase recaptatòria
   4. 4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.1.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
  2. 4.2.Serveis al contribuent
   1. 4.2.1.Programes d'assistència genèrics
   2. 4.2.2.Campanya de renda
   3. 4.2.3.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   4. 4.2.4.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   5. 4.2.5.Programa d'Educació Civicotributària
   6. 4.2.6.Campanyes institucionals
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Registre electrònic general
   2. 4.3.2.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   3. 4.3.3.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacions electròniques
   5. 4.3.5.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   6. 4.3.6.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
 5. 5.ALIANCES EXTERNES
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Col·laboració social
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions gestionades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2013-2014
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2013-2014
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2013-2014
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2013-2014
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2014-2015
  11. Gràfic núm. 11.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  12. Quadre núm. 12.Queixes i suggeriments.Comparativa 2013-2014
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària bruta total
  14. Quadre núm. 14.Recaptació tributària líquida total
  15. Gràfic núm. 15.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  16. Gràfic núm. 16.Evolució dels ingressos tributaris i de la base imposable agregada
  17. Quadre núm. 17.ajustaments per impactes de canvis normatius
  18. Quadre núm. 18.Índex d'eficiència
  19. Quadre núm. 19.Delictes fiscals
  20. Quadre núm. 20.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  21. Quadre núm. 21.Actuacions de lluita contra el contraban
  22. Quadre núm. 22.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  23. Quadre núm. 23.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  24. Quadre núm. 24.Resultats en el règim de Módulos
  25. Quadre núm. 25.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  26. Quadre núm. 26.Activitat interventora
  27. Quadre núm. 27.Evolució del deute pendent
  28. Quadre núm. 28.Desglossament del deute pendent
  29. Quadre núm. 29.Dades relatives a deutes en executiva
  30. Gràfic núm. 30.Evolució del càrrec en període executiu (2004-2014)
  31. Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  32. Quadre núm. 32.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  33. Quadre núm. 33.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  34. Quadre núm. 34.Subministrament d'informació a òrgans jurisdiccionals
  35. Gràfic núm. 35.Evolució dels accessos al Programa Informa
  36. Gràfic núm. 36.Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
  37. Gràfic núm. 37.Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
  38. Gràfic núm. 38.Servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració.Comparativa 2013-2014
  39. Quadre núm. 39.Renda 2013:Resultats obtinguts
  40. Gràfic núm. 40.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  41. Gràfic núm. 41.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  42. Quadre núm. 42.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  43. Quadre núm. 43.Garanties en els ajornaments concedits
  44. Gràfic núm. 44.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  46. Quadre núm. 46.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  47. Gràfic núm. 47.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  48. Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals

   
 • L'Agència Tributària desenvolupa el deure de col·laboració amb els òrgans jurisdiccionals, establert als articles 118 de la Constitució Espanyola i 17.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, a través de diverses funcions, entre les quals destaquen l'auxili judicial i el peritatge en processos de delicte contra la Hisenda Pública, el subministrament d'informació tributària, telemàtica i individualitzada, als òrgans jurisdiccionals i al Ministeri Fiscal i l'exercici  de la funció de policia judicial  pels funcionaris de Vigilància Duanera.

  En aquest sentit, la col·laboració s'instrumenta, bàsicament, a través de les següents vies:

  Unitat de suport a la Fiscalia Anticorrupció

  L'Agència Tributària disposa d'una Unitat de suport a la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada (Fiscalia Anticorrupció), la funció de la qual consisteix a realitzar els informes, auditories i actuacions que li requereixi el Fiscal Cap de la Fiscalia Especial o el Fiscal General de l'Estat.Aquesta Unitat depèn orgànicament i funcionalment de la Direcció General de l'Agència Tributària i és dotada i finançada per l'Agència.

  Col·laboració en l'àmbit dels delictes contra la Hisenda Pública

  • Actuacions anteriors a la iniciació del procés penal

   Les actuacions de comprovació que desenvolupa l'Agència Tributària a través del procediment d'inspecció poden posar de manifest fets susceptibles de ser constitutius d'un delicte contra la Hisenda Pública.En tal cas, una vegada ultimada l'actuació de l'Agència Tributària, dona lloc a l'elaboració un informe detallat per l'actuari i a la presentació de les corresponents denúncies i querelles.

   Addicionalment, l'Agència Tributària també presenta denúncies per l'existència d'indicis de frau fiscal després de la realització d'actuacions d'investigació pels òrgans d'Inspecció, sense que s'hagi iniciat un procediment de comprovació.

   El 2014, s'han tramitat 391 expedients de denúncia per delicte fiscal referits a una quota de 305 milions d'euros i 109 expedients per blanqueig de capitals referits a una quota de 486 milions d'euros.

  • Actuacions durant el procés penal

   Durant el procés penal, són nombroses les sol·licituds de col·laboració de l'Agència Tributària per part dels òrgans jurisdiccionals, bé a través d'un auxili judicial, bé a través de peritatges, en causes per delictes contra la Hisenda Pública, matèria en la qual els seus funcionaris són plenament competents.

   En el següent quadre de l'Annex es reflecteixen les dades relatives al nombre de funcionaris que han col·laborat en l'auxili judicial.

 • Quadre núm. 32.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal (Annex)
 • A més, els actuaris que han realitzat informes de delicte fiscal, base de les denúncies presentades per l'Agència Tributària, participen en el procés penal, ratificant els esmentats informes, bé en la fase d'instrucció, bé en judici oral, en la seva condició de testimonis.

  • Actuacions per assegurar les possibles responsabilitats pecuniàries que es declarin en el procés penal

   Després de les modificacions introduïdes en la Llei General Tributària (d'ara endavant, LGT) per la Llei 7/2012, l'Agència Tributària pot adoptar mesures cautelars per garantir les possibles responsabilitats que es declarin en el procés judicial, tant abans de la iniciació del procés (article 81.5 LGT) com després de formulada la denúncia per delicte contra la Hisenda Pública (article 81.8 LGT), en el cas del qual han de ser sotmeses al jutge penal.

   Les mesures cautelars adoptades en els anys 2013 i 2014 en el marc de les previsions dels articles 81.5 i 81.8 LGT es posen de manifest en el següent quadre de l'Annex:

 • Quadre núm. 33.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
 • A més, els òrgans de recaptació de l'Agència Tributària mantenen la competència per investigar, sota la supervisió de l'autoritat judicial, el patrimoni que pugui resultar afecte al pagament de les quanties pecuniàries associades al delicte (disposició addicional 19a LGT).

  • Actuacions en l'execució de sentències penals

   De conformitat amb el disposat en la disposició addicional 10a de la Llei General Tributària, i a l'article 305.7 del Codi Penal, després de la reforma operada per la Llei Orgànica 7/2012, l'Agència Tributària auxilia els jutges i tribunals en l'execució de les sentències condemnatòries per delicte contra la Hisenda Pública, exigint pel procediment de constrenyiment la pena de multa i la responsabilitat civil declarada en sentència.

  Col·laboració en altres processos judicials.

  Els funcionaris de l'Agència Tributària realitzen altres tasques de col·laboració en els processos judicials, com les d'interventors, arquitectes taxadors, administradors judicials, liquidadors, administradors concursals o síndics.

  Suministro de información

  El Conveni de col·laboració, de 7 de setembre de 2010, entre el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministeri de Justícia i l'Agència Tributària, en matèria de cessió d'informació tributària per l'Agència als Jutjats i Tribunals, permet als òrgans jurisdiccionals accedir directament a les bases de dades de l'Agència Tributària, mitjançant connexió telemàtica (web service), a través del Punt Neutre Judicial que gestiona el CGPJ al marc definit per l'Agència Tributària.A més, per a aquells supòsits no inclosos en l'acord, es tramiten sol·licituds individuals d'informació.

  En relació amb el subministrament d'informació, en el següent quadre de l'Annex es desenvolupen les dades:

 • Quadre núm. 34.Subministrament d'informació a Òrgans Jurisdiccionals (Annex)
 • Durant 2014 s'han tramitat 18.209 sol·licituds judicials d'informació tributària individual, gairebé 72 informes per dia laboral, dada que s'ha de posar en relació amb l'increment dels accessos directes pels òrgans jurisdiccionals mitjançant connexió telemàtica al Punt Neutre Judicial.