4.1.3.Fase recaptatòria

   
 • L'Agència Tributària desenvolupa un ampli elenc d'actuacions conduents al cobrament dels deutes i sancions tributàries derivades de l'aplicació del sistema tributari estatal i duaner així com de les derivades dels altres recursos de naturalesa pública la gestió dels quals assumeix en virtut de Llei o Conveni.

  En aquestes actuacions que es duen a terme, tant en període voluntari com en període executiu, resulta precís la utilització de tots aquells mecanismes que l'ordenació jurídica habilita per al cobrament coactiu.

  L'Agència Tributària gestiona en període executiu tant els deutes originats per l'aplicació dels tributs de la seva competència que no hagin estat ingressats en període voluntari com els ingressos de dret públic d'altres ens o organismes públics, la gestió dels quals li hagi estat encomanada per Llei o Conveni.

  L'Agència Tributària ha apostat el 2014 per intensificar les actuacions més qualificades per a la lluita contra el frau en la fase recaptatòria.

  Evolució del deute pendent

  La gestió recaptatòria dels deutes tributaris consisteix en l'exercici de les funcions administratives conduents al seu cobrament.Inclou un conjunt d'actuacions com la investigació patrimonial, l'adopció de mesures cautelars, la realització d'acords de derivació de responsabilitat i totes aquelles previstes al Reglament General de Recaptació amb subjecció als terminis establerts en l'ordenació jurídica tributari, dirigides totes elles al cobrament del deute tributari, si bé no suposen, necessàriament, el cobrament del deute.

  Fins que els deutes tributaris s'extingeixin, per pagament, compensació o els altres mitjans previstos legalment, es consideren “pendents”. No obstant això, dins dels deutes pendents cal distingir entre aquelles en les que es presenten suposats de suspensió, ajornament o procediment concursal, que no resulten exigibles mentre romanguin, en aquesta situació, de la resta de deutes   pendents, respecte de les quals els òrgans de recaptació despleguen totes les facultats previstes en l'ordenació jurídica.

  El deute pendent al final de cada any és el resultat de sumar al deute pendent a l'inici d'aquell any els deutes pendents originats l'any en curs, denominats “càrrec anual”, i de restar les cancel·lacions que es produeixen l'any, bé per ingressos obtinguts com a resultat de les actuacions recaptatòries o bé per altres causes legalment establertes.

  El deute pendent, a 31 de desembre de 2014, era de 50.226 milions d'euros.En comparació amb el deute pendent a finals de 2013 (50.174 milions), l'increment ha estat zero (0,1%), per primera vegada en 15 anys.

  Els següents quadres  de l'Annex mostren, respectivament, l'evolució del deute pendent al final de cada un dels anys compresos en el període 1996-2014 i  el desglossament del deute pendent:

 • Quadre núm. 27.Evolució del deute pendent (Annex)
 • Quadre núm. 28.Desglossament del deute pendent (Annex)
 • Quant al deute en executiva, durant 2014, l'import total dels deutes objecte de recàrrec de pressa va ascendir a 12.585 milions.Els deutes originats per l'aplicació dels tributs competència de l'Agència Tributària van ascendir a 9.553,4 milions i les d'altres ens a 3.031,5 milions d'euros.D'altra banda, es va cancel·lar deute per import de 10.197,1 milions.

  Les principals magnituds relatives a la fase recaptatòria es desenvolupen en els quadres que s'enumeren a continuació exposats a l'Annex:

 • Quadre núm. 29.Dades relatives a deutes en executiva (Annex)
 • Gràfic núm. 30.Evolució del càrrec en període executiu (2004-2014)
 • Deutes gestionats per l'Agència Tributària

  Els deutes originats per l'aplicació dels tributs competència de l'Agència Tributària, objecte de recàrrec de pressa l'any 2014, van ascendir a 9.553,4 milions, el 76 per cent del total.Aquest deute procedeix tant de liquidacions practicades per l'Agència Tributària com d'autoliquidacions presentades pels contribuents sense ingrés o d'ajornaments incomplerts.

  Durant 2014, a fi d'aconseguir el cobrament efectiu de les liquidacions realitzades com a conseqüència de les tasques de control, es van incrementar, molt sensiblement (un 81 per cent), les actuacions d'investigació patrimonial.En aquest sentit, es van realitzar 43.476 actuacions relatives a informació registral sobre béns i activitats, 3.885 actuacions de personació, que han tingut per objecte la verificació de l'activitat econòmica o patrimonial, la valoració de finques o l'obertura de caixes de seguretat, entre altres, i 28.596 requeriments d'informació, dels quals 17.522 són investigacions de fons per detectar a falsos insolvents, que suposa quadruplicar les investigacions que es feien l'any 2012.

  A més, per prevenir i combatre el buidament patrimonial dels deutors i amb el mateix objectiu d'ampliar les possibilitats de cobrament efectiu dels deutes liquidats, es va continuar potenciant l'adopció tant de mesures cautelars quan existissin indicis que el cobrament del deute es pugui veure frustrat o greument dificultat, com de derivacions de responsabilitat com a mecanisme per exigir a un tercer el pagament del deute quan, davant de l'impagament del deutor principal, es donen els pressupostos establerts en la Llei.D'aquesta forma, s'han incrementat un 31 per cent els acords de derivació de responsabilitat (derivació a tercers diferents del deutor principal), fins a assolir les 15.374 actuacions, triplicant així les xifres d'acords de derivació que es van registrar l'any 2011.S'han adoptat, al seu torn, un total de 3.624 mesures cautelars (un 14,2 per cent més que el 2013) per evitar buidaments patrimonials.D'aquest total, 1.762 mesures cautelars s'han dut a terme aprofitant les noves eines que ofereix la Llei antifrau de 2012 (Llei 7/2012), per un import superior als 1.000 milions d'euros, un 71 per cent més que l'any anterior.

  En el Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat (Annex) es mostren els resultats obtinguts el 2013 i el 2014 i la seva taxa de variació.

 • Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat (Annex)
 • Alhora, l'Agència ha incrementat en un 40 per cent els acords per prohibir la disposició d'immobles que pertanyen a societats amb accions embargades per impagament de deutes tributaris, que són també una eina de lluita contra el frau en la fase recaptatòria que es va incorporar a la Llei 7/2012.

  Gestió de deutes d'altres ens

  El 2014, l'Agència Tributària ha gestionat deutes en període executiu procedents de 166 ens externs (Departaments Ministerials, Organismes Autònoms, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i altres ens públics).El percentatge de deute més gran a gestionar correspon als Departaments Ministerials (51,14 per cent) seguit de les Comunitats Autònomes (29,01 per cent) i dels Organismes Autònoms (17,45 per cent).

  El 2014, l'import del deute objecte de recàrrec de pressa va ascendir a 3.031,5 milions d'euros, que cal sumar al deute pendent de gestió a 31 de desembre de 2013 per import de 3.600,186 milions.