Memòria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Impacte de canvis normatius
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
   4. 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   5. 3.2.5.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2014
  1. 4.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 4.1.2.Control extensiu
   3. 4.1.3.Fase recaptatòria
   4. 4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.1.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
  2. 4.2.Serveis al contribuent
   1. 4.2.1.Programes d'assistència genèrics
   2. 4.2.2.Campanya de renda
   3. 4.2.3.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   4. 4.2.4.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   5. 4.2.5.Programa d'Educació Civicotributària
   6. 4.2.6.Campanyes institucionals
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Registre electrònic general
   2. 4.3.2.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   3. 4.3.3.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacions electròniques
   5. 4.3.5.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   6. 4.3.6.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
 5. 5.ALIANCES EXTERNES
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Col·laboració social
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions gestionades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2013-2014
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2013-2014
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2013-2014
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2013-2014
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2014-2015
  11. Gràfic núm. 11.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  12. Quadre núm. 12.Queixes i suggeriments.Comparativa 2013-2014
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària bruta total
  14. Quadre núm. 14.Recaptació tributària líquida total
  15. Gràfic núm. 15.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  16. Gràfic núm. 16.Evolució dels ingressos tributaris i de la base imposable agregada
  17. Quadre núm. 17.ajustaments per impactes de canvis normatius
  18. Quadre núm. 18.Índex d'eficiència
  19. Quadre núm. 19.Delictes fiscals
  20. Quadre núm. 20.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  21. Quadre núm. 21.Actuacions de lluita contra el contraban
  22. Quadre núm. 22.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  23. Quadre núm. 23.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  24. Quadre núm. 24.Resultats en el règim de Módulos
  25. Quadre núm. 25.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  26. Quadre núm. 26.Activitat interventora
  27. Quadre núm. 27.Evolució del deute pendent
  28. Quadre núm. 28.Desglossament del deute pendent
  29. Quadre núm. 29.Dades relatives a deutes en executiva
  30. Gràfic núm. 30.Evolució del càrrec en període executiu (2004-2014)
  31. Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  32. Quadre núm. 32.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  33. Quadre núm. 33.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  34. Quadre núm. 34.Subministrament d'informació a òrgans jurisdiccionals
  35. Gràfic núm. 35.Evolució dels accessos al Programa Informa
  36. Gràfic núm. 36.Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
  37. Gràfic núm. 37.Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
  38. Gràfic núm. 38.Servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració.Comparativa 2013-2014
  39. Quadre núm. 39.Renda 2013:Resultats obtinguts
  40. Gràfic núm. 40.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  41. Gràfic núm. 41.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  42. Quadre núm. 42.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  43. Quadre núm. 43.Garanties en els ajornaments concedits
  44. Gràfic núm. 44.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  46. Quadre núm. 46.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  47. Gràfic núm. 47.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  48. Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

4.1.2.Control extensiu

   
 1. El control extensiu té per finalitat la detecció i correcció d'errors i incompliments menys complexos.Es dirigeix, partint de la informació de què disposa l'Agència Tributària, a verificar, amb caràcter general, totes les obligacions tributàries considerades individualment.Es basa, fonamentalment, en processos informàtics i en controls de tipus documental, (sense revisió de la comptabilitat mercantil del contribuent) realitzats normalment a les mateixes oficines.

  El control extensiu es realitza pels òrgans de Gestió Tributària;per les Unitats de Gestió de Grans Empreses, dependents de l'àrea d'Inspecció Financera i Tributària, respecte dels contribuents el volum d'operacions del qual superi la xifra de 6,01 milions d'euros durant l'any natural immediatament anterior;i pels òrgans de Duanes i Impostos Especials en relació amb els tributs de comerç exterior i Impostos Especials.

  Impost sobre la renda de les persones físiques

  Les actuacions de control extensiu sobre aquest impost, el 2014, han recaigut en les declaracions de l'IRPF de l'exercici 2012.Els resultats obtinguts es reflecteixen en el següent quadre de l'Annex:

 2. Quadre núm. 23.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Annex)
 3. A més, es va iniciar la campanya de control de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2013, que s'estendrà durant 2015 i les dades del qual s'oferiran en la Memòria de l'Agència Tributària de l'esmentat any.

  Impost sobre Societats i Impost sobre el Valor Afegit

  En 2014, les actuacions de control extensiu realitzades en relació amb l'Impost sobre Societats i l'Impost sobre el Valor Afegit han recaigut sobre les declaracions de l'exercici 2012.

  Aquestes actuacions es refereixen tant a grans empreses com a la resta d'obligats tributaris, i van assolir, respectivament, uns resultats liquidatoris de 400,357 i d'1.740,812 milions d'euros.El nombre de liquidacions va ascendir a 49.780 en l'Impost sobre Societats i a 122.607 en l'Impost sobre el Valor Afegit.

  Aquestes xifres inclouen els resultats de les actuacions de control que tenen com a conseqüència les liquidacions de contret previ, les minoracions de devolucions i compensacions així com les de bases imposables negatives.

  Actuacions sobre contribuents en Mòduls

  En el cas de contribuents sotmesos al règim d'estimació objectiva, els resultats de les actuacions de control es tradueixen en la incoació d'actes d'inspecció i en l'emissió de liquidacions provisionals.Les principals dades s'assenyalen en el següent quadre de l'Annex:

 4. Quadre núm. 24.Resultats en el règim de Módulos (Annex)
 5. Comprovació de declaracions periòdiques

  Partint del cens d'empresaris, professionals i retenidors es realitza un control automatitzat del compliment de les obligacions de presentació d'autoliquidacions periòdiques (de l'Impost sobre el Valor Afegit i de les retencions i dels pagaments fraccionats).

  Durant 2014 es van emetre un total de 754.849 cartes i requeriments, atenent-se, a més, 36.194 tramitis d'audiència i generant en total 30.451 autoliquidacions presentades per un import de 22,6 milions d'euros.

  També es van realitzar 34.308 liquidacions per pagaments fraccionats de l'IRPF, Impost sobre Societats i règim simplificat d'IVA, per un import de 28,1 milions d'euros.

  Control a les Duanes

  Després de l'aprovació dels Reglaments (CE) 648/2005 i 1875/2006 de modificació del Codi Duaner Comunitari i les seves disposicions d'aplicació, la finalitat principal del control duaner és, en aquests moments, juntament amb la correcta liquidació dels drets aranzelaris i altres tributs que graven el comerç exterior, garantir la protecció dels consumidors i la seguretat de les fronteres impedint l'entrada de mercaderies d'il·lícit comerç o potencialment perilloses per a la salut i integritat dels ciutadans o el medi ambient.

  Per a això, s'estan potenciant les cadenes logístiques segures, és a dir, la circulació de les mercaderies a través de canals segurs, amb la participació d'Operadors Econòmics Autoritzats.Aquesta figura consisteix en un operador de confiança que, després de complir una sèrie de requisits, pot beneficiar-se de simplificacions duaneres i facilitacions de seguretat.A Espanya, el 2014, es va concedir aquesta condició a 98 nous Operadors, assolint un total de 649.

  Independentment del procediment de declaració fet servir, el poder identificar el comerç legítim i, per tant, de baix risc, permet a les autoritats duaneres centrar els seus recursos limitats en aquells operadors que suposen un risc major i facilitar el comerç legítim.

  En el següent quadre de l'Annex es mostren les dades relatives a les esmentades actuacions a l'exercici 2014:

 6. Quadro núm. 25.Resultados dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes (Annex)
 7. Entre altres resultats, com a conseqüència d'aquests controls, s'han escanejat un total de 34.392 contenidors, practicat 3.890 retencions per presumpta vulneració de propietat intel·lectual i intervingut 10.488 animals vius pertanyents a espècies protegides i 661 grams d'alevins d'angules.

  Intervenció i gestió d'Impostos Especials

  El control de la tributació dels Impostos Especials de Fabricació es realitza, en primer lloc, mitjançant el desenvolupament d'actuacions d'intervenció d'Impostos Especials consistents en el control de les activitats de fabricació, transformació, manipulació, emmagatzemament o venda dels productes objecte dels Impostos Especials de Fabricació, així com dels establiments on aquestes es realitzen.

  La prevenció del frau en les activitats econòmiques subjectes als Impostos Especials de Fabricació exigeix el desenvolupament d'actuacions d'intervenció permanent consistents en controls tant previs com simultanis al moment de realització del fet imposable.

  La singularitat d'aquestes figures impositives amb característiques tals com bases imposables no monetàries, elevats tipus impositius, supòsits d'exempcions, no subjeccions i bonificacions tributàries en funció de la destinació, obliguen al desenvolupament de controls preventius.

  Les dades corresponents als exercicis 2013 i 2014 s'ofereixen en el següent quadre de l'Annex:

 8. Quadre núm. 26.Activitat interventora (Annex)