Memòria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Impacte de canvis normatius
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
   4. 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   5. 3.2.5.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2014
  1. 4.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 4.1.2.Control extensiu
   3. 4.1.3.Fase recaptatòria
   4. 4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.1.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
  2. 4.2.Serveis al contribuent
   1. 4.2.1.Programes d'assistència genèrics
   2. 4.2.2.Campanya de renda
   3. 4.2.3.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   4. 4.2.4.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   5. 4.2.5.Programa d'Educació Civicotributària
   6. 4.2.6.Campanyes institucionals
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Registre electrònic general
   2. 4.3.2.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   3. 4.3.3.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacions electròniques
   5. 4.3.5.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   6. 4.3.6.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
 5. 5.ALIANCES EXTERNES
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Col·laboració social
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions gestionades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2013-2014
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2013-2014
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2013-2014
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2013-2014
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2014-2015
  11. Gràfic núm. 11.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  12. Quadre núm. 12.Queixes i suggeriments.Comparativa 2013-2014
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària bruta total
  14. Quadre núm. 14.Recaptació tributària líquida total
  15. Gràfic núm. 15.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  16. Gràfic núm. 16.Evolució dels ingressos tributaris i de la base imposable agregada
  17. Quadre núm. 17.ajustaments per impactes de canvis normatius
  18. Quadre núm. 18.Índex d'eficiència
  19. Quadre núm. 19.Delictes fiscals
  20. Quadre núm. 20.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  21. Quadre núm. 21.Actuacions de lluita contra el contraban
  22. Quadre núm. 22.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  23. Quadre núm. 23.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  24. Quadre núm. 24.Resultats en el règim de Módulos
  25. Quadre núm. 25.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  26. Quadre núm. 26.Activitat interventora
  27. Quadre núm. 27.Evolució del deute pendent
  28. Quadre núm. 28.Desglossament del deute pendent
  29. Quadre núm. 29.Dades relatives a deutes en executiva
  30. Gràfic núm. 30.Evolució del càrrec en període executiu (2004-2014)
  31. Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  32. Quadre núm. 32.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  33. Quadre núm. 33.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  34. Quadre núm. 34.Subministrament d'informació a òrgans jurisdiccionals
  35. Gràfic núm. 35.Evolució dels accessos al Programa Informa
  36. Gràfic núm. 36.Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
  37. Gràfic núm. 37.Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
  38. Gràfic núm. 38.Servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració.Comparativa 2013-2014
  39. Quadre núm. 39.Renda 2013:Resultats obtinguts
  40. Gràfic núm. 40.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  41. Gràfic núm. 41.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  42. Quadre núm. 42.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  43. Quadre núm. 43.Garanties en els ajornaments concedits
  44. Gràfic núm. 44.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  46. Quadre núm. 46.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  47. Gràfic núm. 47.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  48. Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

4.1.1.Control selectivo e investigación

   
 • Les actuacions de control selectiu i investigació tenen per finalitat detectar i regularitzar els incompliments més complexos així com perseguir les formes més sofisticades de frau.El seu caràcter selectiu les fa recaure sobre els contribuents que presenten un risc fiscal més elevat.Tenen un gran component investigador i comporten, en general, una revisió de la situació tributària global objecte d'actuació inspectora.Per aquests motius, els òrgans que les duen a terme estan dotats de les més àmplies facultats que la normativa atribueix a l'Administració Tributària.

  Les actuacions de control selectiu es duen a terme pels òrgans d'Inspecció Financera i Tributària, quan es refereixen a tributs interns i, pels òrgans de Duanes i Impostos Especials, respecte dels tributs sobre el comerç exterior i els Impostos Especials.

  Les esmentades actuacions culminen, normalment, amb les corresponents liquidacions administratives que regularitzen la situació tributària de l'obligat tributari o bé amb la presentació de denúncia davant del Ministeri Fiscal quan, en el curs de les actuacions, s'aprecien indicis de delicte contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals o contraban.

  El 2014, s'han presentat 391 denúncies al Ministeri Fiscal per delicte contra la Hisenda Pública per un import global de 305,04 milions d'euros.Aquestes dades es mostren en el Quadre núm. 19 de l'Annex.

 • Quadre núm. 19.Delictes fiscals (Annex)
 • Les principals magnituds que resulten de les activitats de control selectiu es reflecteixen en el següent quadre de l'Annex:

 • Quadre núm. 20.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds (Annex)
 • Control de tributs interns

  Al llarg de l'any 2014 s'han desenvolupat un gran nombre d'actuacions, entre les quals podem destacar les següents:

  • Tractament intensiu de les diferents fonts de captació i explotació d'informació.
  • Control de la fiscalitat internacional, per evitar la utilització abusiva de la normativa i de determinats règims especials, les operacions realitzades amb paradisos fiscals, els serveis intragrupo i, en el seu cas, actuacions de rellevància de professionals, artistes o esportistes no residents, etc.
  • Control sectorial de la tributació directa de persones jurídiques en funció d'una sèrie de riscos preconfigurats.
  • Aprofitament de l'experiència adquirida per redefinir els riscos de frau fiscal en les persones físiques, mitjançant l'anàlisi dels diferents models de captació d'informació disponibles (subministrament d'energia elèctrica, cobraments a través de targetes de crèdit i dèbit, etc.).
  • Control de xarxes d'emissors de factures falses que actuen a l'empara de les característiques especifiques del règim de mòduls de cara a verificar les possibles actuacions irregulars vinculades amb les modificacions normatives del règim tributari.
  • Control de la correcta tributació de professionals, especialment referent a l'ús abusiu d'estructures societàries interposades.
  • Manteniment de la línia d'increment de l'activitat d'anàlisi de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

  En aquest exercici, els òrgans d'Inspecció Financera i Tributària han continuat reforçant la seva activitat inspectora, impulsant un total de 99.580 actuacions nominals de comprovació i investigació (un 6,8 per cent més que a l'exercici anterior i un 35 per cent més que el 2011) i liquidant gairebé 5.000 milions d'euros de deute tributari.

  Per àmbits de control, s'han continuat impulsant el sector de professionals, amb un increment d'inspeccions del 35 per cent, i el de societats i socis (14,6 per cent) i, a més, es van reforçar sensiblement les inspeccions per a la regularització de beneficis fiscals aplicats incorrectament (56 per cent).

  D'altra banda, les actuacions de control de sol·licituds de devolució desenvolupades per la Inspecció dels Tributs s'integren dins de l'estratègia general de l'Agència Tributària orientada a un control integral de les esmentades sol·licituds.L'objectiu essencial d'aquest control és garantir que les sol·licituds de devolució siguin adequadament revisades, atenent a les seves diferents característiques i nivells de risc, per evitar la realització de devolucions improcedents.El 2014 es van finalitzar un total de 3.032 expedients de control de devolucions.

  Al llarg de 2014, tercer any del “Pla especial contra l'economia submergida” implementat per l'Agència Tributària, s'han consolidat les actuacions presencials destinades al control in situ d'obligacions formals i registrals en sectors de risc fiscal.De les 21.075 actuacions presencials de verificació formal realitzades destaquen, novament, l'increment registrat en les visites destinades a detectar lloguers no declarats, un total de 7.410, i les 11.223 visites efectuades en el marc del programa específic sobre economia submergida;així mateix, s'han realitzat 682 actuacions de control de comunitats de propietaris, 1.174 de control de facturació, mitjans de pagament i ús d'efectiu, i 586 actuacions de control censal.

  A més, en el curs de l'any 2014, s'han iniciat noves actuacions en el marc del Pla de Visites:el control del compliment de requisits per a l'aplicació de la deducció per compte estalvi empresa, la realització de visites a edificis no residencials pertanyents a persones físiques, declarats en l'IRPF com a no arrendats ni afectes a activitats econòmiques, visites a empreses en les quals s'ha realitzat la verificació de factures emeses, i visites a centres d'activitats lúdiques.

  El programa d'actuacions presencials, durant aquest exercici, va fer un salt qualitatiu en el control de l'economia submergida a causa del sensible reforç que han suposat les unitats especialitzades d'auditoria informàtica (UAI) de l'Agència Tributària.Aquestes unitats són expertes en la detecció de manipulacions electròniques de la comptabilitat i ocultacions parcials d'activitat.Així, el 2014 s'han desenvolupat un total de 1.536 actuacions (un 59 per cent més que l'any anterior) amb participació de les UAI.

  D'altra banda, l'Agència Tributària ha continuat l'estratègia dirigida a la lluita contra les trames de frau de l'Impost sobre el Valor Afegit Intracomunitari.En aquesta línia, s'han tramitat 12.738 expedients de control i seguiment del Registre d'Operadors Intracomunitaris i del Registre de Devolucions Mensuals.

  Durant 2014, s'han prorrogat les actuacions inspectores sobre operacions amb bitllets d'alta denominació (amb valor facial de 500 euros).De la mateixa manera es pot destacar el control sobre l'entrada o sortida de territori nacional de qualsevol mitjà de pagament (excepte xecs nominatius) per import igual o superior a 10.000 € per persona i viatge, i sobre els moviments a l'interior del territori nacional de mitjans de pagament (excepte xecs nominatius) per import igual o superior a 100.000 €. Així mateix, en aquestes actuacions d'investigació de moviments d'efectiu s'inclouen controls a les operacions compreses en les declaracions informatives presentades per les entitats de crèdit, amb caràcter anual, respecte de les imposicions, disposicions de fons, cobraments i pagaments, quan el seu import és superior a 3.000 euros.

  D'altra banda, l'Agència Tributària ha continuat desenvolupant el control de preus de transferència en operacions realitzades per multinacionals i grans empreses amb presència al nostre país, així com les actuacions dirigides a la regularització abusiva de la deducció de despeses financeres en operacions intragrupo.

  Així mateix, els Acords Previs de Valoració d'Operacions Vinculades constitueixen un element essencial per prevenir situacions de risc en matèria de preus de transferència, augmentar la seguretat jurídica dels contribuents i reduir la litigiosidad.Els òrgans d'inspecció, durant aquest exercici, han tramitat un total de 90 sol·licituds d'Acords Previs de Valoració, amb una base imposable implicada en els mateixos de, aproximadament, 8.200 milions d'euros.El 2014 s'han resolt 40 sol·licituds d'Acords Previs de Valoració d'operacions vinculades de les quals 23 van ser estimades, 4 de desestimades i, en 13 casos, es va produir el desistiment pels sol·licitants.

  Impostos especials

  El 2014, les comprovacions es van centrar sobre els següents àmbits:

  • Biocarburants continguts en gasoils i gasolines posades a consum des de dipòsits fiscals d'hidrocarburs.
  • Ús indegut de gasoil bonificat.
  • Fàbriques de begudes derivades, comprovant que el reflectit en la comptabilitat d'existències de l'establiment es correspon amb l'inscrit en la comptabilitat financera, en relació amb l'activitat per a la qual està autoritzada.
  • Establiments productors d'electricitat que puguin estar operant incomplint els requisits d'inscripció com fàbriques, d'acord amb la normativa reguladora dels Impostos Especials, així com l'aplicació de les exempcions de l'esmentat impost.
  • Exempcions i supòsits de no subjecció de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, així com revisió de les bases imposables declarades, especialment en relació amb embarcacions de bandera no espanyola.
  • Control del frau en l'IVA derivat d'operacions amb productes objecte dels Impostos Especials.

  Control duaner

  Les actuacions en l'àrea de control duaner s'han dirigit a la revisió d'aquells elements dels tributs que graven el comerç exterior i que no poden ser comprovats en el moment del despatx duaner.

  En particular, es realitzen controls del valor en duana de les mercaderies relacionats amb els següents temes:El problema de la infravaloració de les mercaderies importades es considera un dels més importants focus de frau existent en el moment actual, sent els sectors més afectats els del tèxtil, el calçat, les bosses i els articles de marroquineria.A més, es comprova si el preu real de les mercaderies es correspon amb la documentació comercial presentada en el moment del despatx duaner i, en el seu cas, es justifiquen els dubtes que puguin plantejar-se a la duana per la declaració de valors anormalment baixos.Així mateix, es comproven els casos en els quals, existint conceptes a incloure en el valor en duana com ajustaments al preu pagat o per pagar, no s'ha incrementat el valor i, finalment, la concurrència de circumstàncies -especialment la vinculació- que impedeixi la utilització del valor de transacció i obliguin a la utilització dels mètodes secundaris de valoració.

  Simultaneamente, es duen a terme revisions de l'origen de les mercaderies i aplicació de drets antidúmping per evitar el frau consistent en la presentació de certificats d'origen i factures falses o adulterades, en la realització de vendes -reals o fictícies- al país d'origen real amb uns altres tercers països amb tractament preferencial o sense drets antidúmping i en la incorrecta aplicació del codi addicional que comporta el pagament d'un dret antidúmping inferior al general o d'import zero.A més, es realitzen controls sobre la classificació aranzelària de les mercaderies.

  En relació amb l'IVA a la importació, es pot destacar el control de l'aplicació de tipus reduïts i de l'exempció als despatxos a lliure pràctica.Així mateix, es controla el frau en l'IVA interior derivat d'operacions de comerç exterior.

  Repressió del contraban

  En matèria de contraban l'Agència Tributària realitza, en coordinació amb altres organismes de l'Estat, actuacions de vigilància i control en l'espai marítim i aeri espanyol i, especialment, als recintes duaners, dirigides a la repressió i control del contraban d'estupefaents, tabac, falsificacions i altres gèneres, així com del blanqueig de capitals connex.

  El 2014, es van intervenir, fruit d'aquestes actuacions, 134.237 kg d'haixix, 12.043 de cocaïna i 9.599.962 paquets de tabac, el que suposa un total de 1.659 delictes i 12.264 infraccions de contraban.Així mateix, s'han denunciat 137 delictes de falsificació i 109 de blanqueig de capitals.

  Les xifres sobre contraban i sobre les actuacions realitzades durant aquest exercici s'exposen en els següents quadres de l'Annex:

 • Quadre núm. 21.Actuacions de lluita contra el contraban
 • Quadre núm. 22.Principals actuacions de Vigilància Duanera