Memòria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Impacte de canvis normatius
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
   4. 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   5. 3.2.5.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2014
  1. 4.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 4.1.2.Control extensiu
   3. 4.1.3.Fase recaptatòria
   4. 4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.1.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
  2. 4.2.Serveis al contribuent
   1. 4.2.1.Programes d'assistència genèrics
   2. 4.2.2.Campanya de renda
   3. 4.2.3.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   4. 4.2.4.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   5. 4.2.5.Programa d'Educació Civicotributària
   6. 4.2.6.Campanyes institucionals
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Registre electrònic general
   2. 4.3.2.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   3. 4.3.3.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacions electròniques
   5. 4.3.5.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   6. 4.3.6.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
 5. 5.ALIANCES EXTERNES
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Col·laboració social
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions gestionades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2013-2014
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2013-2014
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2013-2014
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2013-2014
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2014-2015
  11. Gràfic núm. 11.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  12. Quadre núm. 12.Queixes i suggeriments.Comparativa 2013-2014
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària bruta total
  14. Quadre núm. 14.Recaptació tributària líquida total
  15. Gràfic núm. 15.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  16. Gràfic núm. 16.Evolució dels ingressos tributaris i de la base imposable agregada
  17. Quadre núm. 17.ajustaments per impactes de canvis normatius
  18. Quadre núm. 18.Índex d'eficiència
  19. Quadre núm. 19.Delictes fiscals
  20. Quadre núm. 20.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  21. Quadre núm. 21.Actuacions de lluita contra el contraban
  22. Quadre núm. 22.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  23. Quadre núm. 23.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  24. Quadre núm. 24.Resultats en el règim de Módulos
  25. Quadre núm. 25.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  26. Quadre núm. 26.Activitat interventora
  27. Quadre núm. 27.Evolució del deute pendent
  28. Quadre núm. 28.Desglossament del deute pendent
  29. Quadre núm. 29.Dades relatives a deutes en executiva
  30. Gràfic núm. 30.Evolució del càrrec en període executiu (2004-2014)
  31. Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  32. Quadre núm. 32.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  33. Quadre núm. 33.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  34. Quadre núm. 34.Subministrament d'informació a òrgans jurisdiccionals
  35. Gràfic núm. 35.Evolució dels accessos al Programa Informa
  36. Gràfic núm. 36.Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
  37. Gràfic núm. 37.Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
  38. Gràfic núm. 38.Servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració.Comparativa 2013-2014
  39. Quadre núm. 39.Renda 2013:Resultats obtinguts
  40. Gràfic núm. 40.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  41. Gràfic núm. 41.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  42. Quadre núm. 42.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  43. Quadre núm. 43.Garanties en els ajornaments concedits
  44. Gràfic núm. 44.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  46. Quadre núm. 46.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  47. Gràfic núm. 47.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  48. Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

3.2.Recaudación tributaria líquida

   
 • La recaptació tributària líquida resulta de minorar la recaptació tributària bruta en les devolucions efectivament pagades a l'exercici i els ajustaments amb els territoris forals.Respon, així mateix, a un criteri de caixa, a diferència d'altres conceptes com els drets reconeguts o els impostos a efectes de Comptabilitat Nacional.

  L'any 2014, es van recaptar 174.987 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment d'un 3,6 per cent respecte a 2013 (6.140 milions).En termes homogenis (és a dir, corregint, entre altres elements, el diferent grau d'execució de les devolucions el 2013 i 2014), els ingressos van registrar el mateix creixement, un 3,6 per cent.

  Així mateix, en el Quadre núm. 14 i al Gràfic núm. 15 de l'Annex, es desenvolupa aquesta informació.

 • Quadre núm. 14.Recaptació tributària líquida total
 • Gràfic núm. 15.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
 • A diferència d'anys anteriors en què el protagonisme requeia en els ingressos derivats dels canvis normatius, el 2014, la causa principal del creixement dels ingressos va ser l'augment de les bases imposables, després de sis anys consecutius de caigudes.La recuperació de les bases va començar en el segon semestre de 2013 i es va consolidar al llarg de 2014 gràcies a la millora de les rendes de les famílies i del consum.En el cas de les rendes de les famílies, es van registrar taxes positives des del segon trimestre de 2014 com a conseqüència de la creació d'ocupació, de l'augment de les rendes dels empresaris individuals, del sostingut creixement de la massa de pensions i de l'increment dels guanys patrimonials.En sentit negatiu, destaca el mal comportament de les rendes del capital mobiliari.

  Referent a la despesa, la millora es va veure reflectit en un fort augment de la despesa final subjecte a IVA i en la gradual recuperació del consum energètic, sobre tot el de gasolines i gasoil d'automoció, encara que en aquest cas la positiva evolució dels consums físics no es traslladés amb igual intensitat a la base imposable agregada pel descens dels preus.Finalment, la base imposable de l'Impost sobre Societats va créixer per tercer any consecutiu, encara que cal recordar que el 2012 i el 2013 el creixement es va produir fonamentalment per les mesures normatives destinades a eixamplar la base de l'impost, mentre que el 2014 l'augment de la base el va determinar la positiva evolució dels beneficis.

  Aquesta millor evolució de les bases imposables s'ha traduït en un increment dels ingressos a totes les grans figures impositives, amb l'única excepció de l'Impost sobre Societats.El creixement més gran es va registrar en l'IVA (8,2 per cent) vinculat a l'augment de la despesa subjecta a l'impost i a les menors devolucions sol·licitades, sobretot les corresponents a l'exercici 2013.També les devolucions més grans expliquen els resultats d'altres impostos com el de Sociedades (els ingressos bruts van créixer un 1,9 per cent, però l'elevat volum de devolucions sol·licitades i l'agilitació de la seva realització van fer que els ingressos nets descendissin), el d'Hidrocarburs (la devolució del cèntim sanitari explica la disminució de la recaptació malgrat l'augment dels ingressos bruts en un 1 per cent) i l'Impost sobre la Renda de No Residents (en termes bruts va créixer un 11,6 per cent, però tan sols un 0,2 per cent en termes nets).

  A l' Gràfic núm. 16.Evolució dels ingressos tributaris i de la base imposable agregada (Annex), es mostren dades que completen la informació.

 • 3.2.1.Impacte de canvis normatius
 • 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
 • 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
 • 3.2.5.Evolució d'ingressos per Impostos Especials