Memòria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Impacte de canvis normatius
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
   4. 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   5. 3.2.5.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2014
  1. 4.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 4.1.2.Control extensiu
   3. 4.1.3.Fase recaptatòria
   4. 4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.1.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
  2. 4.2.Serveis al contribuent
   1. 4.2.1.Programes d'assistència genèrics
   2. 4.2.2.Campanya de renda
   3. 4.2.3.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   4. 4.2.4.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   5. 4.2.5.Programa d'Educació Civicotributària
   6. 4.2.6.Campanyes institucionals
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Registre electrònic general
   2. 4.3.2.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   3. 4.3.3.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacions electròniques
   5. 4.3.5.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   6. 4.3.6.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
 5. 5.ALIANCES EXTERNES
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Col·laboració social
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions gestionades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2013-2014
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2013-2014
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2013-2014
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2013-2014
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2014-2015
  11. Gràfic núm. 11.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  12. Quadre núm. 12.Queixes i suggeriments.Comparativa 2013-2014
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària bruta total
  14. Quadre núm. 14.Recaptació tributària líquida total
  15. Gràfic núm. 15.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  16. Gràfic núm. 16.Evolució dels ingressos tributaris i de la base imposable agregada
  17. Quadre núm. 17.ajustaments per impactes de canvis normatius
  18. Quadre núm. 18.Índex d'eficiència
  19. Quadre núm. 19.Delictes fiscals
  20. Quadre núm. 20.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  21. Quadre núm. 21.Actuacions de lluita contra el contraban
  22. Quadre núm. 22.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  23. Quadre núm. 23.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  24. Quadre núm. 24.Resultats en el règim de Módulos
  25. Quadre núm. 25.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  26. Quadre núm. 26.Activitat interventora
  27. Quadre núm. 27.Evolució del deute pendent
  28. Quadre núm. 28.Desglossament del deute pendent
  29. Quadre núm. 29.Dades relatives a deutes en executiva
  30. Gràfic núm. 30.Evolució del càrrec en període executiu (2004-2014)
  31. Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  32. Quadre núm. 32.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  33. Quadre núm. 33.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  34. Quadre núm. 34.Subministrament d'informació a òrgans jurisdiccionals
  35. Gràfic núm. 35.Evolució dels accessos al Programa Informa
  36. Gràfic núm. 36.Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
  37. Gràfic núm. 37.Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
  38. Gràfic núm. 38.Servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració.Comparativa 2013-2014
  39. Quadre núm. 39.Renda 2013:Resultats obtinguts
  40. Gràfic núm. 40.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  41. Gràfic núm. 41.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  42. Quadre núm. 42.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  43. Quadre núm. 43.Garanties en els ajornaments concedits
  44. Gràfic núm. 44.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  46. Quadre núm. 46.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  47. Gràfic núm. 47.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  48. Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

2.5.Valoración de la Agencia Tributaria por los ciudadanos

   
 • Encuestas y estudios de opinión

  L'Institut d'Estudis Fiscals del Ministeri d'hisenda i Administracions Públiques va confeccionar l'estudi demoscòpic “Opinions i actituds fiscals dels espanyols el 2013”. Aquest informe es realitza anualment i també és conegut com a “Baròmetre Fiscal”.

  El estudio se realiza a partir de una muestra de mil quinientos ciudadanos, distribuidos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales, asalariados e inactivos), seleccionados por cuotas de hábitat, género y edad  y utilizando la técnica de entrevista personal, con aplicación de un cuestionario estructurado.

  Segons les últimes dades publicades (referits a l'any 2013 i anteriors), l'evolució de la valoració que els espanyols fan dels serveis que presta l'Agència Tributària mostra una imatge molt positiva de la qualitat dels mateixos, assolint una qualificació de 2,9 (sobre 4).

  A més, en aquest estudi s'analitza l'opinió dels ciutadans respecte dels funcionaris de l'Agència Tributària, que obtenen la consideració de bons tècnics, imparcials en l'acompliment de la seva tasca i correctes en el tracte personal.

  Valoración de los servicios en Campaña de Renta por los contribuyentes

  L'Agència Tributària mitjançant l'“Enquesta de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2013”, desenvolupada durant l'any 2014, sondeja l'opinió dels qui han utilitzat el servei de presentació telemàtica de declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i de la que resulta que el 70 per cent dels contribuents que han utilitzat aquest servei es mostren satisfets o molt satisfets amb els serveis oferts.

  Un any més, els cinc serveis que els usuaris consideren de més utilitat són els següents:la presentació de declaracions, la comunicació de dades disponibles relatives a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la sol·licitud, rectificació i confirmació de l'esborrany de Renda, la consulta de l'estat de les devolucions,  i la descàrrega del Programa d'Ajuda.

  Quejas y sugerencias.Consejo para la Defensa del Contribuyente

  El Consell per a la Defensa del Contribuent, òrgan assessor de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, vetlla per l'efectivitat dels drets dels obligats tributaris, atenent les queixes que es produeixen per l'aplicació del sistema tributari que realitzen els òrgans de l'Estat i efectuant suggeriments i propostes.Quant a la seva competència, composició i funcionament es regeix per les seves normes específiques.

  L'Agència Tributària dona suport tècnic i assistència administrativa al Consell, així com de formació i anàlisi de la informació derivada de les queixes a través de la Unitat Operativa del Consell de Defensa del Contribuent, integrat al Servei d'Auditoria Interna de l'Agència Tributària

  El 2014, es van presentar davant del Consell per a la Defensa del Contribuent 12.248 queixes i suggeriments en relació amb actuacions de l'Agència Tributària, un 47,62 per cent més que l'any anterior.La comparació de les dades dels dos últims exercicis ofereix les següents conclusions:

  • La matèria amb més incidències és la d'Informació i atenció;el 2014 es van presentar 5.860 queixes i suggeriments (un 47,84 per cent del total) i el 2013 es van presentar 5.040 (un 60,74 per cent del total).

  • S'ha produït un sensible increment de les queixes i suggeriments referits a Aplicació de normes;el 2014 s'han presentat 3.454 queixes i suggeriments (28,20 per cent del total) davant les 735 de 2013 (8,86 per cent del total).

  En el següent quadre de l'Annex es desenvolupen aquestes dades i la seva classificació per matèries, comparant els dos últims exercicis.Així mateix, la informació de detall pot consultar-se en la Memòria anual del Consell per a la Defensa del Contribuent:

 • Quadre núm. 12.Queixes i suggeriments (comparativa 2013-2014) (Annex)