Memòria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Impacte de canvis normatius
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
   4. 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   5. 3.2.5.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2014
  1. 4.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 4.1.2.Control extensiu
   3. 4.1.3.Fase recaptatòria
   4. 4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.1.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
  2. 4.2.Serveis al contribuent
   1. 4.2.1.Programes d'assistència genèrics
   2. 4.2.2.Campanya de renda
   3. 4.2.3.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   4. 4.2.4.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   5. 4.2.5.Programa d'Educació Civicotributària
   6. 4.2.6.Campanyes institucionals
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Registre electrònic general
   2. 4.3.2.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   3. 4.3.3.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacions electròniques
   5. 4.3.5.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   6. 4.3.6.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
 5. 5.ALIANCES EXTERNES
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Col·laboració social
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions gestionades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2013-2014
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2013-2014
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2013-2014
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2013-2014
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2014-2015
  11. Gràfic núm. 11.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  12. Quadre núm. 12.Queixes i suggeriments.Comparativa 2013-2014
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària bruta total
  14. Quadre núm. 14.Recaptació tributària líquida total
  15. Gràfic núm. 15.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  16. Gràfic núm. 16.Evolució dels ingressos tributaris i de la base imposable agregada
  17. Quadre núm. 17.ajustaments per impactes de canvis normatius
  18. Quadre núm. 18.Índex d'eficiència
  19. Quadre núm. 19.Delictes fiscals
  20. Quadre núm. 20.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  21. Quadre núm. 21.Actuacions de lluita contra el contraban
  22. Quadre núm. 22.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  23. Quadre núm. 23.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  24. Quadre núm. 24.Resultats en el règim de Módulos
  25. Quadre núm. 25.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  26. Quadre núm. 26.Activitat interventora
  27. Quadre núm. 27.Evolució del deute pendent
  28. Quadre núm. 28.Desglossament del deute pendent
  29. Quadre núm. 29.Dades relatives a deutes en executiva
  30. Gràfic núm. 30.Evolució del càrrec en període executiu (2004-2014)
  31. Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  32. Quadre núm. 32.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  33. Quadre núm. 33.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  34. Quadre núm. 34.Subministrament d'informació a òrgans jurisdiccionals
  35. Gràfic núm. 35.Evolució dels accessos al Programa Informa
  36. Gràfic núm. 36.Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
  37. Gràfic núm. 37.Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
  38. Gràfic núm. 38.Servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració.Comparativa 2013-2014
  39. Quadre núm. 39.Renda 2013:Resultats obtinguts
  40. Gràfic núm. 40.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  41. Gràfic núm. 41.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  42. Quadre núm. 42.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  43. Quadre núm. 43.Garanties en els ajornaments concedits
  44. Gràfic núm. 44.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  46. Quadre núm. 46.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  47. Gràfic núm. 47.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  48. Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

2.3.Organización

   
 • Els òrgans rectors de l'Agència Tributària són:el President, que és el Secretari d'Estat d'Hisenda, el Director General, el Comitè Permanent de Direcció i el Comitè de Coordinació de la Direcció Territorial.

  Correspon al President exercir la superior direcció de l'Agència Tributària i ostentar la seva representació legal en tota classe d'actes i contractes, i al Director General dirigir el seu funcionament ordinari.

  Són òrgans assessors de la direcció de l'Agència Tributària el Comitè Permanent de Direcció i el Comitè de Coordinació de la Direcció Territorial.

  El Comitè Permanent de Direcció està presidit pel President de l'Agència o, en la seva absència, pel Director General, que és el Vicepresident del mateix.De l'esmentat Comitè formen part tots els Directors dels Departaments i Serveis de l'Agència Tributària, i, a més, assisteixen a les seves reunions el Delegat Central de Grans Contribuents i el Delegat Especial de Madrid.

  Membres del Comitè Permanent de Direcció a 31 de desembre de 2014

  • Miguel Ferre Navarrete, President
  • Santiago Menéndez Menéndez, Director General
  • Rufino de la Rosa Cordón, Director del Departament de Gestió Tributària
  • Luis María Sánchez González, Director del Departament d'Inspecció Financera i Tributària
  • Soledad García López, Directora del Departament de Recaptació
  • Pilar Jurat Xai, Directora del Departament de Duanes i Impostos Especials
  • Manuel Alfonso Castro Martínez, Director del Departament d'Informàtica Tributària
  • Manuel José Rufas Vallés, Director del Departament de Recursos Humans
  • Juan Manuel Herrero de Egaña i Espinosa dels Monteros, Director del Servei Jurídic
  • Teresa Campos Ferrer, Directora del Servei d'Auditoria Interna
  • Natalia Vitores Mingo, Directora del Servei de Gestió Econòmica
  • Rubén Víctor Fernández de Santiago, Director del Servei d'Estudis Tributaris i Estadístiques
  • Ángel Rodríguez Rodríguez, Director del Servei de Planificació i Relacions Institucionals
  • Daniel Gómez Aragón, Director del Gabinet del Director General
  • Ignacio Huidobro Arreba, Delegat Central de Grans Contribuents
  • Raquel Catalá Polo, Delegada Especial de Madrid

  El Comitè de Coordinació de la Direcció Territorial està presidit pel Director General de l'Agència i format pels membres del Comitè Permanent de Direcció, així com pel Delegat Central de Grans Contribuents i per tots els Delegats Especials de l'Agència.

  L'Agència Tributària s'estructura en Serveis Centrals i Serveis Territorials.

  Els Serveis Centrals es basen en un model d'organització per àrees operatives funcionals i àrees de suport.

  Els Serveis Territorials, a 31 de desembre de 2014, estaven constituïts per 17 Delegacions Especials -una per cada Comunitat Autònoma- i 39 Delegacions, a les quals s'integren 224 Administracions, 31 d'elles de Duanes.

  L'any 2006 es va crear la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, òrgan amb competència a tot el territori nacional, amb funcions dirigides al control coordinat i a la millora de l'atenció i del servei sobre els grans contribuents.

  Addicionalment, l'Agència Tributària forma part i presideix els òrgans col·legiats de coordinació dels tributs cedits previstos en la Llei 22/2009, de 18 de desembre:el Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, integrat per representants de l'Administració Tributària de l'Estat i de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, i els Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària, integrats per representants de l'Administració Tributària de l'Estat i de la Comunitat Autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'Autonomia que es tracti.

  L'organigrama bàsic de l'Agència Tributària a 31 de desembre de 2014 es recull a continuació:

  Organigrama