Memòria 2014

    
 
 
 1. 1.INTRODUCCIÓ
 2. 2.INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. 2.1.Funcions
  2. 2.2.Plantilla i pressupost
  3. 2.3.Organització
  4. 2.4.Agència Tributària electrònica
  5. 2.5.Valoració de l'Agència Tributària per part dels ciutadans
 3. 3.RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA GESTIONADA PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
  1. 3.1.Recaptació tributària bruta
  2. 3.2.Recaptació tributària líquida
   1. 3.2.1.Impacte de canvis normatius
   2. 3.2.2.Evolució d'ingressos per Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   3. 3.2.3.Evolució d'ingressos per Impost sobre Societats
   4. 3.2.4.Evolució d'ingressos per Impost sobre el Valor Afegit
   5. 3.2.5.Evolució d'ingressos per Impostos Especials
  3. 3.3.Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner
   1. 3.3.1.Resultats de la prevenció i control del frau tributari i duaner
   2. 3.3.2.Resultats induïts per les actuacions de control
 4. 4.PRINCIPALS ACTUACIONS 2014
  1. 4.1.Control del frau tributari i duaner
   1. 4.1.1.Control selectiu i investigació
   2. 4.1.2.Control extensiu
   3. 4.1.3.Fase recaptatòria
   4. 4.1.4.Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
   5. 4.1.5.Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits
  2. 4.2.Serveis al contribuent
   1. 4.2.1.Programes d'assistència genèrics
   2. 4.2.2.Campanya de renda
   3. 4.2.3.Facilitats per al pagament dels deutes tributaris
   4. 4.2.4.Pla d'assistència a persones amb discapacitat
   5. 4.2.5.Programa d'Educació Civicotributària
   6. 4.2.6.Campanyes institucionals
  3. 4.3.Foment de la prestació de serveis per mitjans electrònics
   1. 4.3.1.Registre electrònic general
   2. 4.3.2.Presentació telemàtica de declaracions tributàries
   3. 4.3.3.Identificació, autenticació i firma.Cl@ve PIN
   4. 4.3.4.Notificacions electròniques
   5. 4.3.5.Altres mesures per al foment de l'Administració electrònica
   6. 4.3.6.Xarxes socials:YouTube
  4. 4.4.Intercanvi i cessió d'informació
   1. 4.4.1.Cessió d'informació
   2. 4.4.2.Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
   3. 4.4.3.Intercanvi d'informació internacional
  5. 4.5.Servei d'auditoria interna
   1. 4.5.1.Control intern
   2. 4.5.2.Incompatibilitats i investigació de conductes
   3. 4.5.3.Seguretat de la Informació.Control d'accessos
 5. 5.ALIANCES EXTERNES
  1. 5.1.Fòrum de Grans Empreses i Codi de Bones Pràctiques Tributàries
  2. 5.2.Col·laboració social
 6. ANNEX:QUADRES I GRÀFICS
  1. Quadre núm. 1.Recaptació tributària
  2. Quadre núm. 2.Principals declaracions gestionades
  3. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris
  4. Quadre núm. 4.Plantilla total
  5. Gràfic núm. 5.Distribució entre serveis centrals i serveis territorials 2013-2014
  6. Gràfic núm. 6.Distribució per àrees 2013-2014
  7. Gràfic núm. 7.Distribució per subgrups 2013-2014
  8. Gràfic núm. 8.Distribució per sexes 2013-2014
  9. Quadre núm. 9.Índex d'acompliment
  10. Quadre núm. 10.Distribució de la despesa per capítols.Comparativa 2014-2015
  11. Gràfic núm. 11.Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
  12. Quadre núm. 12.Queixes i suggeriments.Comparativa 2013-2014
  13. Quadre núm. 13.Recaptació tributària bruta total
  14. Quadre núm. 14.Recaptació tributària líquida total
  15. Gràfic núm. 15.Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
  16. Gràfic núm. 16.Evolució dels ingressos tributaris i de la base imposable agregada
  17. Quadre núm. 17.ajustaments per impactes de canvis normatius
  18. Quadre núm. 18.Índex d'eficiència
  19. Quadre núm. 19.Delictes fiscals
  20. Quadre núm. 20.Control del frau tributari i duaner:principals magnituds
  21. Quadre núm. 21.Actuacions de lluita contra el contraban
  22. Quadre núm. 22.Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
  23. Quadre núm. 23.Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  24. Quadre núm. 24.Resultats en el règim de Módulos
  25. Quadre núm. 25.Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies a les Duanes
  26. Quadre núm. 26.Activitat interventora
  27. Quadre núm. 27.Evolució del deute pendent
  28. Quadre núm. 28.Desglossament del deute pendent
  29. Quadre núm. 29.Dades relatives a deutes en executiva
  30. Gràfic núm. 30.Evolució del càrrec en període executiu (2004-2014)
  31. Quadre núm. 31.Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
  32. Quadre núm. 32.Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
  33. Quadre núm. 33.Mesures cautelars (arts.81.5 i 81.8 LGT)
  34. Quadre núm. 34.Subministrament d'informació a òrgans jurisdiccionals
  35. Gràfic núm. 35.Evolució dels accessos al Programa Informa
  36. Gràfic núm. 36.Evolució de les trucades ateses pel telèfon d'Informació Tributària Bàsica
  37. Gràfic núm. 37.Evolució del servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració
  38. Gràfic núm. 38.Servei d'enviament de dades fiscals i de l'esborrany de declaració.Comparativa 2013-2014
  39. Quadre núm. 39.Renda 2013:Resultats obtinguts
  40. Gràfic núm. 40.Sol·licituds d'ajornaments en número.Distribució percentual per trams d'import
  41. Gràfic núm. 41.Sol·licituds d'ajornaments en import.Distribució percentual per trams d'import
  42. Quadre núm. 42.Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  43. Quadre núm. 43.Garanties en els ajornaments concedits
  44. Gràfic núm. 44.Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
  45. Gràfic núm. 45.Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats
  46. Quadre núm. 46.Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
  47. Gràfic núm. 47.Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
  48. Gràfic núm. 48.Subministraments d'informació.Administracions públiques

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

1.INTRODUCCIÓ

   
 1. 1.Introducció

  L'Agència Estatal d'Administració Tributària (d'ara endavant, Agència Tributària) és un ens de dret públic adscrit al Ministeri d'hisenda i Administracions Públiques a través de la Secretària d'Estat d'Hisenda.Va ser creada per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1991 i es va constituir de manera efectiva l'1 de gener de 1992.L'Agència Tributària disposa d'un règim jurídic propi que li atorga certa autonomia en matèria pressupostària i de gestió de personal.

  L'Agència Tributària té encomanada l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, així com d'aquells recursos d'altres Administracions Públiques nacionals o de la Unió Europea, la gestió dels quals se li encomani per llei o per conveni;tanmateix, no té competències per a l'elaboració i interpretació de normes tributàries.

  El principal indicador de la seva activitat és la recaptació tributària de l'Estat.En termes líquids, és a dir, una vegada practicades les devolucions procedents, la recaptació va assolir el 2014 la xifra de 174.987 milions d'euros, un 3,6 per cent més que l'any anterior.D'altra banda, la recaptació obtinguda per les actuacions de prevenció i control del frau tributari i duaner ha ascendit a 12.318 milions.Aquestes dades es reflecteixen en el quadre següent:

 2. Quadre núm. 1.Recaptació tributària (Annex)
 3. Part de la recaptació està cedida a les Comunitats Autònomes de règim comú.La Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, cedeix a les Comunitats Autònomes de règim comú el rendiment total o parcial produït al seu territori d'una sèrie de tributs gestionats per l'Agència Tributària.En particular, a 31 de desembre de 2014, estaven cedits els següents percentatges de recaptació:

  • Impost sobre la renda de les persones físiques:50 per cent(1)

  • Impost sobre el valor afegit:50 per cent

  • Impostos Especials (de fabricació)

   • Impost sobre la Cervesa:58 per cent
   • Impost sobre el Vi i Begudes Fermentades:58 per cent
   • Impost sobre Productes Intermedis:58 per cent
   • Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades:58 per cent
   • Impost sobre hidrocarburs:58 per cent (tipus estatal general) / 100 per cent (tipus estatal especial)
   • Impost sobre les Labors del Tabac:58 per cent
   • Impost sobre l'Electricitat:100 per cent

  D'altra banda, l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport i la tarifa autonòmica de l'Impost sobre Hidrocarburs, cedits al 100 per cent, es reparteixen a les Comunitats Autònomes per l'Agència Tributària individualment, en funció de les liquidacions i autoliquidacions efectivament practicades.En les xifres de recaptació tributària de l'Estat no figuren els ingressos per aquests dos conceptes.

  A més dels anteriors tributs cedits, també es distribueix a les Comunitats Autònomes per l'Agència Tributària el 100 per cent de la recaptació de l'Impost sobre Activitats de Joc, corresponent a determinades modalitats de joc efectuades per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, d'acord amb l'article 48.11 i la disposició transitòria sisena de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

  D'altra banda, en els següents quadres es mostren una sèrie de dades clau que complementen una visió inicial de l'Agència Tributària:

 4. Quadre núm. 2.Principals declaracions presentades (Annexes)
 5. Quadre núm. 3.Cens d'obligats tributaris (Annex)


 6. (1) En l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques se cedeix la quota líquida autonòmica i altres conceptes en les condicions indicades a l'article 26.2 de la Llei 22/2009.De manera aproximada, podria indicar-se que actualment se cedeix el 50 per cent, percentatge que podria variar atesa la capacitat normativa de les Comunitats Autònomes.