Nous productes i publicacions 2019

 • GENER DE 2019

   

  ESTADÍSTICA DELS DECLARANTS DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DELS MUNICIPIS MÉS GRANS PER CODI POSTAL

  S'ha elaborat un nou producte estadístic complementari a l'Estadística dels declarants de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per municipis, específicament dissenyat per proporcionar un detall més gran de la renda bruta mitjana i les magnituds declarades a nivell de districte postal en els municipis de territori més grans de règim fiscal comú (TRFC).

  Es publicarà l'estadística per als exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016

  Data de publicació:17 de gener de 2019.

   

  MOSTRA ANUAL DE PATRIMONI DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

  Es tracta d'una mostra anual de microdades anonimitzades corresponent a les declaracions de l'Impost sobre el Patrimoni, que permetrà als investigadors realitzar avaluacions de polítiques tributàries mitjançant tècniques de microsimulació.

  La mostra ofereix informació sobre la riquesa patrimonial de les persones físiques, la seva distribució territorial i els diferents actius que la componen, distingint sis tipus de béns i drets susceptibles de valoració econòmica:béns immobles, béns afectes a activitat econòmica, béns de capital mobiliari, assegurances i rendes, béns sumptuaris i altres béns i drets de contingut econòmic.

  Es distribuirien sota demanda les mostres individuals per als exercicis 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016

  Disponibles el dia 31 de gener de 2019.

   

  FEBRER DE 2019

   

  ESTADÍSTICA DE RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES DELS EMPRESARIS PERSONES FÍSIQUES

  Aquesta publicació conté informació de les activitats econòmiques dels empresaris i professionals individuals (persones físiques), obtinguda de les dades consignades en les seves declaracions anuals de l'Impost sobre la Renda.

  Aquesta informació permet descriure les característiques més destacables de les pimes espanyoles sense forma societària, permetent l'anàlisi per activitat econòmica, per modalitat de tributació del rendiment i per àmbit geogràfic.

  Es publicarà l'estadística per als exercicis 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 així com l'evolució del quinquenni 2012-2016.

  Data de publicació 20 de febrer de 2019.

   

  ANUARI ESTADÍSTIC

  La demanda que pretén satisfer aquest nou producte estadístic a disposició dels usuaris és l'obtenció d'una forma senzilla d'informació plurianual i de diversos impostos alhora (IRPF, Patrimoni, Societats, IVA, Mercat de Treball), la qual cosa d'una altra forma portaria a la consulta d'estadístiques de diversos anys i de diversos impostos.

  Aquesta nova aplicació canvia la filosofia de producció estadística mantinguda fins ara, ja que es posa a disposició de l'usuari un catàleg de variables econòmiques agregades, i unes variables de classificació comunes, sent una d'elles l'espai temporal, i a més el sector d'activitat i classificació geogràfica per Comunitat Autònoma i / o provincial.Les dades que es mostraran, en tot cas, seran dades agrupades sotmeses a tractament de secret estadístic.

   

  MOSTRA PLAFÓ DE PATRIMONI DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

  Els avantatges d'anàlisi que aporten una mostra plafó i que complementen la informació proporcionada per una mostra anual es resumeixen que permet l'anàlisi de l'evolució de l'impost, en seguir els mateixos individus en un horitzó temporal, en aquest cas plurianual.

  En resum, la mostra anual proporciona una fotografia fixa de l'impost en un exercici concret, mentre que la mostra plafó permet l'anàlisi longitudinal (en el temps) de l'impost per als individus que presenten declaració a diversos exercicis.

  Es distribuirà sota demanda la mostra plafó corresponent al període 2013-2016.

  Disponible el dia 28 de febrer de 2019.