Informe país per país 2017

 • Totals per Tram de tipus efectiu meritat de grup (dades mundials) - Imports en milions d'euros

  Trams tipus efectiu meritatNúmero de
  empreses
  Xifra de
  Negocis
  BeneficiImpost
  meritat
  Tipus efectiu
  s/benefici
  Menys del 5% 32 229.597 28.884 421 1,5
  Del 5% al 10% 13 48.062 5.917 397 6,7
  Del 10% al 15% 16 93.811 6.637 838 12,6
  Del 15% al 20% 16 52.026 8.314 1.486 17,9
  Del 20% al 25% 15 80.877 7.133 1.632 22,9
  Més del 25% 20 302.068 31.512 10.012 31,8
  112 806.441 88.398 14.786 16,7

  Distribució per trams de tipus efectiu meritat de grup de cada variable

  Trams tipus efectiu meritatNúmero de
  empreses
  Xifra de
  Negocis
  BeneficiImpost
  meritat
  Menys del 5% 28,6% 28,5% 32,7% 2,8%
  Del 5% al 10% 11,6% 6,0% 6,7% 2,7%
  Del 10% al 15% 14,3% 11,6% 7,5% 5,7%
  Del 15% al 20% 14,3% 6,5% 9,4% 10,1%
  Del 20% al 25% 13,4% 10,0% 8,1% 11,0%
  Més del 25% 17,9% 37,5% 35,6% 67,7%

  Les principals dades del nou model es resumeixen en el quadre anterior:el 2017 han presentat l'informe país per país 112 MNCs de matriu espanyola, amb informació per jurisdicció d'un total de 14.996 filials (5.057 amb domicili fiscal a Espanya, 9.939 a l'estranger), una xifra de negocis mundial de 806.441 milions d'euros, uns beneficis nets globals de 88.398 milions i un Impost sobre Societats meritat a nivell mundial (quota líquida declarada de l'any) de 14.786 milions.També s'inclou el desglossament de les variables (i la seva participació relativa) per trams de tipus efectiu mundial.

   Tenint present la limitació de disposar de resultats nets i no bruts, el tipus efectiu mundial d'aquestes MNCs el 2017 va ser el 16,7%.No obstant això, la distribució de càrrega fiscal entre el col·lectiu no és homogènia:un 40,2% de les MNCs (45) acumulen el 39,4% del benefici net però només aporten el 5,5% de l'impost mundial meritat (el seu tipus efectiu mitjà és el 3,1%), mentre que un altre 31,3% de les empreses (35) concentra el 78,7% de l'impost global (amb un tipus efectiu mitjà mundial del 30,1%).

  Respecte al descens registrat en el nombre de matrius espanyoles incloses en informe sobre el CBC les 2017 respecte a l'edició anterior (passen de 134 a l'exercici 2016 a 112, 22 menys), es deu a la realització de depuracions estadístiques per resoldre errors de presentació de les empreses, depuracions consistents a excloure tant a les entitats subrogades d'altres declarants del model 231 (per eliminar duplicitats en consolidar amb dades CbC d'altres països, en entendre que la matriu ja haurà presentat un altre CbC en la seva pròpia jurisdicció), com als grups amb jurisdicció origen de l'informe diferent d'Espanya que no procedeixin de fusions o absorcions amb altres entitats espanyoles preexistents a l'exercici anterior.

  Totals per Tram de tipus efectiu pagat de grup (dades mundials) - Imports en milions d'euros

  Trams tipus efectiu pagatNúmero de
  empreses
  Xifra de
  Negocis
  BeneficiImpost
  pagat
  Tipus efectiu
  s/benefici
  Menys del 5% 22 149.044 23.522 313 1,3
  Del 5% al 10% 16 48.228 6.093 489 8,0
  Del 10% al 15% 19 187.767 14.794 1.845 12,5
  Del 15% al 20% 11 35.565 2.561 423 16,5
  Del 20% al 25% 21 174.119 12.478 2.761 22,1
  Més del 25% 23 211.718 28.949 9.186 31,7
  112 806.441 88.398 15.017 17,0

  Distribució per trams de tipus efectiu pagat de grup de cada variable

  Trams tipus efectiu pagatNúmero de
  empreses
  Xifra de
  Negocis
  BeneficiImpost
  pagat
  Menys del 5% 19,6% 18,5% 26,6% 2,1%
  Del 5% al 10% 14,3% 6,0% 6,9% 3,3%
  Del 10% al 15% 17,0% 23,3% 16,7% 12,3%
  Del 15% al 20% 9,8% 4,4% 2,9% 2,8%
  Del 20% al 25% 18,8% 21,6% 14,1% 18,4%
  Més del 25% 20,5% 26,3% 32,7% 61,2%

  En el quadre anterior figura la mateixa informació, però amb el impost pagat l'any amb criteri de caixa.Com l'import que es declara haver pagat el 2017 és un 1,5% superior al meritat, el tipus efectiu mundial de l'impost pagat també ho és (17,0%).

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda