Informe país per país 2016

 • Totals per Tram de tipus efectiu meritat de grup (dades mundials) - Imports en milions d'euros

  Trams tipus efectiu meritatNúmero de
  empreses
  Xifra de
  Negocis
  BeneficiImpost
  meritat
  Tipus efectiu
  s/benefici
  Menys del 5% 31 349.270 26.746 748 2,8
  Del 5% al 10% 18 36.904 2.089 159 7,6
  Del 10% al 15% 15 137.058 28.412 3.564 12,5
  Del 15% al 20% 15 89.095 7.435 1.250 16,8
  Del 20% al 25% 15 31.179 3.869 828 21,4
  Més del 25% 40 290.902 23.299 7.712 33,1
  134 934.408 91.849 14.260 15,5

  Distribució per trams de tipus efectiu meritat de grup  de cada variable

  Trams tipus efectiu meritatNúmero de
  empreses
  Xifra de
  Negocis
  BeneficiImpost
  meritat
  Menys del 5% 23,1% 37,4% 29,1% 5,2%
  Del 5% al 10% 13,4% 3,9% 2,3% 1,1%
  Del 10% al 15% 11,2% 14,7% 30,9% 25,0%
  Del 15% al 20% 11,2% 9,5% 8,1% 8,8%
  Del 20% al 25% 11,2% 3,3% 4,2% 5,8%
  Més del 25% 29,9% 31,1% 25,4% 54,1%

  Les principals dades del nou model es resumeixen en el quadre anterior:el 2016 han presentat l'informe país per país 134 MNC de matriu espanyola, amb informació per jurisdicció d'un total de 16.160 filials (5.193 amb domicili fiscal a Espanya, 10.967 a l'estranger), una xifra de negocis mundial de 934.408 milions d'euros, uns beneficis nets globals de 91.849 milions i un Impost sobre Societats meritat a nivell mundial (quota líquida declarada de l'any) de 14.260 milions.També s'inclou el desglossament de les variables (i la seva participació relativa) per trams de tipus efectiu mundial.

  Tenint present la limitació de disposar de resultats nets i no bruts, el tipus efectiu mundial d'aquestes MNC el 2016 va ser el 15,5%.No obstant això, la distribució de càrrega fiscal entre el col·lectiu no és homogènia:el 36,6% de les MNC (49) acumulen el 31,4% del benefici net però només aporten el 6,4% de l'impost mundial (el seu tipus efectiu mitjà és del 3,1%), mentre que en el 29,9% de les empreses (40) es concentra el 54,1% de l'impost global.

  Totals per Tram de tipus efectiu pagat de grup (dades mundials) - Imports en milions d'euros

  Trams tipus efectiu pagatNúmero de
  empreses
  Xifra de
  Negocis
  BeneficiImpost
  pagat
  Tipus efectiu
  s/benefici
  Menys del 5% 27 110.944 25.325 65 0,3
  Del 5% al 10% 16 302.871 19.724 1.149 5,8
  Del 10% al 15% 22 173.178 14.045 1.834 13,1
  Del 15% al 20% 21 89.127 10.216 1.827 17,9
  Del 20% al 25% 11 46.743 4.457 996 22,3
  Més del 25% 37 211.545 18.083 5.723 31,6
  134 934.408 91.849 11.594 12,6

  Distribució per trams de tipus efectiu pagat de grup  de cada variable

  Trams tipus efectiu pagatNúmero de
  empreses
  Xifra de
  Negocis
  BeneficiImpost
  pagat
  Menys del 5% 20,1% 11,9% 27,6% 0,6%
  Del 5% al 10% 11,9% 32,4% 21,5% 9,9%
  Del 10% al 15% 16,4% 18,5% 15,3% 15,8%
  Del 15% al 20% 15,7% 9,5% 11,1% 15,8%
  Del 20% al 25% 8,2% 5,0% 4,9% 8,6%
  Més del 25% 27,6% 22,6% 19,7% 49,4%

  En el quadre anterior figura la mateixa informació, però amb el impost pagat l'any amb criteri de caixa.Com l'import que es declara haver pagat el 2016 és un 19% inferior al meritat, el tipus efectiu mundial de l'impost pagat també ho és (12,6%).

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda