Presentació

  • L'Agència Estatal d'Administració Tributària presenta la publicació, ESTADÍSTICA DELS DECLARANTS DEL IRPF, basada en les declaracions del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent al exercici fiscal de referència de l'estadística. Aquesta publicació recull informació detallada de les principals partides contingudes en el model de declaració D-100 classificada des de diferents perspectives. En l'exercici 2007, com novetat, s'ha incorporat la classificació per nacionalitat tant en l'estadística per partides com en el resum del impost.

    L'impost sobre la Renda de les Persones Físiques és un impost directe que grava la renda individual o la renda familiar, d'aquí que la classificació principal de l'estadística sigui la modalitat de tributació, que pot ser Individual o Conjunta.

    D'altra banda, donada la importància que aquesta informació cobra per a les comunitats autònomes al constituir aquest impost una de les principals fonts de finançament autonòmic, l'estadística general es replica per a totes i cadascuna de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, preservant en tots els casos el secret estadístic. És a aquest nivell de classificació on poden ser consultades les deduccions autonòmiques que han implantat les comunitats i ciutats amb estatut d'autonomia en l'ús de les competències normatives que tenen conferides.