Informació institucional

 • L'Agència Tributària, creada per l'article 103 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 1991, es va constituir de manera efectiva l'1 de gener de 1992.Es va configurar com una entitat de dret públic adscrita al llavors Ministeri d'Economia i Hisenda a través de l'antiga Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos.Com a entitat de dret públic, compta amb un règim jurídic propi diferent del de l'Administració General de l'Estat que, sens perjudici dels principis essencials que han de presidir tota actuació administrativa, li confereix una certa autonomia en matèria pressupostària i de gestió de personal.

  L'Agència Tributària té encomanada l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, així com d'aquells recursos d'altres administracions públiques nacionals o de la Unió Europea la gestió de les quals se li encomani per llei o per conveni.

  Per tant, correspon a l'Agència Tributària aplicar el sistema tributari de manera que es compleixi el principi constitucional en virtut del qual tots han de contribuir al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seva capacitat econòmica.No obstant això, no té competències per elaborar i aprovar normes tributàries ni, en el vessant de la despesa pública, per assignar els recursos públics entre les diverses finalitats.

  La funció de gestió integral del sistema tributari estatal i duaner es materialitza en un ampli conjunt d'activitats, entre les quals hi ha:

  1. La gestió, inspecció i recaptació dels tributs de titularitat estatal (IRPF, societats, impost sobre la renda de no residents, IVA i impostos especials).
  2. La realització d'importants funcions en relació amb els ingressos de les comunitats autònomes i ciutats autònomes, tant pel que fa a la gestió de l'impost sobre la renda de les persones físiques, com a la recaptació d'altres ingressos d'aquestes comunitats, ja sigui per disposició legal o mitjançant els convenis de col·laboració corresponents.
  3. La recaptació d'ingressos propis de la Unió Europea.
  4. La gestió duanera i la repressió del contraban.
  5. La recaptació en període voluntari de les taxes del sector públic estatal.
  6. La recaptació via executiva d'ingressos de dret públic de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics que hi estan vinculats o que en depenen.
  7. La col·laboració en la persecució de determinats delictes, entre els quals destaquen els delictes contra la hisenda pública i els delictes de contraban.

  Així mateix, altres òrgans autonòmics i locals gestionen tributs propis i tributs cedits.

  L'Agència Tributària té com a missió fomentar el compliment per part dels ciutadans de les seves obligacions fiscals.Per fer-ho du a terme dues línies d'actuació:d'una banda, la prestació de serveis d'informació i assistència al contribuent per minimitzar els costos indirectes associats al compliment de les obligacions tributàries i, d'altra banda, la detecció i regularització dels incompliments tributaris mitjançant actuacions de control.

 • Organigrama
 • Carta de serveis
 • Comptes anuals
 • Campanyes de publicitat