Recordatori de les vies disponibles per a la realització de tràmits per via electrònica

RECORDATORI DE LES OPCIONS DISPONIBLES PER PODER ACCEDIR PER INTERNET A SERVEIS QUE NECESSITEN ALGUN SISTEMA D'IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

1.- SISTEMA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA CL@VE (PER A PERSONES FÍSIQUES)

En el cas de persones físiques, una opció molt útil i fàcilment accessible que es pot gestionar sense necessitat de cita prèvia i sense haver de fer cap tràmit presencial és donar-se d'alta en el sistema de signatura electrònica Cl@ve, basat en la identificació mitjançant telèfon mòbil (Cl@ve temporal) o bé mitjançant un codi d'usuari i una contrasenya (Cl@ve permanent).Les alternatives per donar-se d'alta a Cl@ve sense necessitat de fer un tràmit presencial són aquestes 3:

1.1.- Si l'interessat disposa de DNI electrònic (o un altre tipus de certificat d'electrònic), es pot donar d'alta a Cl@ve de manera immediata, a través de la Seu electrònica de l’AEAT.

Nota:Si l'interessat no té operativa la funcionalitat de signatura del seu DNI electrònic, la pot activar a un Punt d'Actualització del DNIe (terminal d'autoservei disponible a les comissaries de policia, que es pot utilitzar sense necessitat de cita prèvia):

Què fa falta per utilitzar el DNIe?

Renovació claus DNIe

1.2.- Hi ha un procediment d’alta a Cl@ve per internet i de manera immediata, mitjançant la realització d'una videoconferència amb un teleoperador de l’AEAT.Es pot fer tant des d'un ordinador amb accés a internet que disposi de càmera de vídeo i micròfon, com des d'un telèfon mòbil o una tauleta tàctil amb accés a internet.Aquest servei és accessible des de l’apartat següent de la pàgina web de l’AEAT:

Alta a Cl@ve per videotrucada

1.3.- Una altra possibilitat és sol·licitar per internet la tramesa d'una carta-invitació a Cl@ve, que rep l'interessat al seu domicili fiscal els dies següents i que permet l'alta a Cl@ve, sense necessitat de fer cap tràmit presencial.És una opció equivalent a la de la videoconferència, però no és tan ràpida i no requereix la disponibilitat d'un equip amb capacitat de fer videotrucades (accés a internet + càmera + micròfon).El procediment està descrit en aquesta pàgina web:

Sol·licitud de carta d'invitació per a registre a Cl@ve

2.- TRAMITACIÓ DE CERTIFICATS FNMT SENSE NECESSITAT D'ACUDIR A LES OFICINES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Si el que es desitja o necessita és un certificat de signatura electrònica de la FNMT, hi ha unes quantes alternatives per poder obtenir-lo sense necessitat de fer un tràmit presencial a l’AEAT.Són aquestes:

2.1.- Les persones físiques que disposin de DNIe poden sol·licitar (i baixar de manera immediata per internet) un certificat electrònic de la FNMT, si s'identifiquen mitjançant el DNIe (vegi el punt 1.1).El procediment està descrit aquí:

Obtenció del certificat FNMT per persones físiques

2.2.- Els administradors únics o solidaris d'entitats inscrites en el Registre Mercantil, per poder obtenir el certificat electrònic de la FNMT, han de sol·licitar-lo en línia identificant-se mitjançant el DNIe o mitjançant un certificat FNMT de persona física.Aquest procediment permet la baixada del certificat de manera immediata.El procediment està descrit aquí:

Obtenció del certificat FNMT administrador únic o solidari

2.3.- Els representants d'aquelles entitats els NIF de les quals comencen per les lletres A, B, C i D poden sol·licitar per internet (al web de la FNMT) l'emissió d'un certificat de representant de persona jurídica i fer l'acreditació a través d'un servei que hi ha actualment a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.El requisit és que el representant (legal o voluntari) disposi prèviament d'un certificat (de la FNMT o de qualsevol prestador de serveis de confiança) de persona física o bé de DNIe (vegi el punt 1.1).El procediment està descrit aquí:

Obtenció de certificat FNMT representant de persona jurídica

Acreditació en línia per a la sol·licitud dels certificats de representant de persona jurídica

Addicionalment, en el cas d'administradors mancomunats, quan se sol·liciti el certificat de representant de persona jurídica utilitzant aquest procediment en línia, han de presentar el formulari de sol·licitud per a mancomunats, que ha d'anar signat electrònicament per tots els administradors mancomunats.Es pot consultar el formulari a l’enllaç següent:

Obtenció de certificat FNMT representant de persona jurídica

2.4.- Qualsevol representant (legal o voluntari) de qualsevol tipus d'entitat, amb o sense personalitat jurídica, pot tramitar l'emissió d'un certificat electrònic FNMT de representant (de persona jurídica o d'entitat sense personalitat jurídica) sense necessitat de cita prèvia i sense haver de fer cap tràmit presencial a l’AEAT, utilitzant la via alternativa que hi ha actualment de presentació de la documentació en una oficina de Correos.El procediment està descrit aquí:

Acreditació representant persona jurídica certificats FNMT a una oficina de Correos

Acreditació certificat d'entitat sense personalitat jurídica a una oficina de Correos

2.5.- Les persones físiques poden tramitar l'obtenció d'un certificat FNMT de persona física en altres oficines d'inscripcions, com a alternativa a les oficines de l'Agència Tributària.Per exemple, les oficines de la Seguretat Social també presten aquest servei, tal com s'indica en aquesta pàgina web:

Llocs d'acreditació de persones físiques certificats FNMT

3.- UTILITZACIÓ DE CERTIFICATS ELECTRÒNICS D'ALTRES PRESTADORS DE SERVEIS DE CONFIANÇA

Alternativament, hi ha la possibilitat de recórrer als serveis d’altres prestadors de serveis de confiança, com a alternativa a la FNMT, que també operen a Espanya i que permeten l'obtenció de certificats de signatura electrònica de persona física, així com certificats de representant de persona jurídica o de representant d'entitat sense personalitat jurídica.A la pàgina web següent es pot consultar la llista de prestadors de serveis de confiança acreditats a Espanya:

Prestadors de serveis de confiança

4.- REGISTRE D'APODERAMENTS:

Sens perjudici de la figura de la col·laboració social, es recorda que els tràmits electrònics els pot fer un tercer sempre que hi estigui apoderat.

Aquesta opció per fer tràmits a la Seu electrònica en nom de tercers és el Registre d'Apoderaments de l'Agència Tributària.Una vegada atorgat l'apoderament, el poderdant no necessita disposar de cap signatura electrònica.Les alternatives que hi ha perquè un obligat tributari pugui atorgar, en favor d'un tercer, un apoderament per a la realització de tràmits tributaris per via electrònica són les següents:

4.1.- Si es tracta d'una persona física, es pot atorgar l'apoderament a través d'internet i de manera immediata, si disposa d’algun sistema de signatura electrònica.Aquesta signatura electrònica pot ser, entre altres alternatives, el DNI electrònic (vegi el punt 1.1) o el sistema Cl@ve (vegi els punts 1.2 i 1.3)

4.2.- Si la persona que ha d'atorgar l'apoderament no disposa de cap sistema de signatura electrònica, es pot gestionar l'alta de l'apoderament de la forma descrita a la següent pàgina web, que no requereix la realització de cap tràmit presencial a l’AEAT:

Nova forma d'apoderament electrònic

No obstant això, aquesta forma d'atorgament d'apoderaments sense personació a l’AEAT no arriba a les escriptures atorgades a l'estranger la informació de les quals no hagi estat prèviament remesa pels corresponents fedataris públics partint del conveni subscrit entre l’AEAT i el Consell General del Notariat en matèria de subministrament d'informació de 5 de febrer de 2020.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda