Model 390

Declaració resum anual de l'impost sobre el valor afegit

Presentació amb periodicitat ANUAL.Es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener següent a l'any a què es refereix la declaració.

Plazo de presentación:de l'1 al 30 de gener de 2020.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.