Model 295

Relació anual individualitzada dels clients amb la posició inversora en les institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación: de l'1 de gener al 31de març de 2020.