Model 282

Declaració informativa d'ajuts rebuts en el marc del REF de les Canàries i altres ajuts d'Estat, derivades de l'aplicació del Dret de la UE

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación:

  • Contribuents de l'IRPF i de l'IRNR sense establiment permanent: termini de presentació de la declaració de l'IRPF de 2019.
  • Contribuents de l'Impost sobre Societats i de l'IRNR amb establiment permanent: termini de presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats de 2019.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.