Model 280

Declaració informativa de plans d'estalvi a llarg termini

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación: de l'1 de febrer al 2 de març de 2020.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.