Model 231

Declaració d'informació país per país.

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación:des de l'endemà a l'acabament del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar fins que transcorrin dotze mesos des de l'acabament de l'esmentat període impositiu.