Model 199

Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación:de l’1 al 20 de febrer de 2020.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.