Model 196

Resum anual de retencions i ingressos a compte en relació amb les vendes o rendiments del capital mobiliari obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres.

Presentació amb periodicitat ANUAL.

Plazo de presentación:de l'1 al 31 de gener de 2020.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.