Model 195

Declaración Informativa. Declaración trimestral de cuentas u operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito en el plazo establecido.

Presentació amb periodicitat TRIMESTRAL

Plazo de presentación:dins del mes següent a cada trimestre natural.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.