Model 194

Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes derivats de la transmissió, amortització, reembors, canvi o conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i utilització de capitals aliens, resum anual.IRPF, IS, IRNR (establiments permanents)

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación:de l'1 al 31 de gener de 2020.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.