Model 193

Impost sobre la renda de les persones físiques.Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari.Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents).Retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes.Resum anual

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación:de l'1 al 31 de gener de 2020.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.