Model 188

Impost sobre la renda de les persones físiques, Impost sobre Societats, Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents) - retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa

Presentación con periodicidad ANUAL

Plazo de presentación:de l'1 al 31 de gener de 2020.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda