Model 186

Suministro de información relativa a nacimientos y defunciones.

Presentació amb periodicitat MENSUAL

Plazo de presentación:mes natural següent a aquell al qual la declaració estigui referida.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.