Model 185

Declaración informativa mensual de los órganos y entidades gestores de la Seguridad Social y Mutualidades.

Presentació amb periodicitat MENSUAL

Plazo de presentación:deu dies naturals següents a l'acabament del mes.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.