Model 038

Relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos.

Presentació amb periodicitat MENSUAL.Es presentarà cada mes natural respecte de les inscripcions del mes natural anterior.

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d'Internet en el termini reglamentari de declaració, l'esmentada presentació podrà efectuar-se durant els quatre dies naturals següents al d'acabament de l'esmentat termini.