En cas d'acordar una moratòria o condonació en el pagament del lloguer d'un local conseqüència del COVID-19 he d'ingressar el IVA ?

Si llogater i arrendatari acorden la suspensió del contracte de lloguer o una moratòria, suspensió o carència en el pagament de la renda, com pot ser en el cas del tancament temporal del negoci a causa de l'estat d'alarma pel COVID-19, no es produirà la meritació del  IVA durant l'esmentada suspensió, moratòria o carència.

L'acreditació de tal acord podrà ser efectuada per qualssevol dels mitjans de prova admesos en dret, els quals seran valorats per la AEAT .

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda