Seran deduïbles les pèrdues de valor d'aquells elements patrimonials d'una entitat quan com a conseqüència del COVID-19 registrin un valor de mercat inferior al que figura en balanç?

L'article 13.2 de la  LIS estableix que no seran deduïbles les perdudes per deteriorament de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda