Una entitat que ha paralitzat la seva activitat com a conseqüència del COVID-19 haurà de prorratejar l'amortització dels elements de l'immobilitzat per deduir-se únicament la corresponent al període en què ha estat exercint l'activitat?

Segons l'article 12 del LIS si s'utilitza el mètode d'amortització segons les taules establertes a l'esmentat article es podrà modificar el coeficient d'amortització aplicat dins del coeficient màxim i període màxim recollit en les mateixes, però no prorratejar l'import resultant del coeficient triat.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda