Principals mesures tributàries recollides al Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístico,la hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE 23 de desembre)


AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS


 1. En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, als efectes dels ajornaments a què es refereix l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, ambdós inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l'article 82.2.a) de l'esmentada llei.
 2.  Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris a què fan referència les lletres b), f) i g) de l'article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 3. Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui una persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2020.
 4. Les condicions de l'ajornament seran les següents:
  1. El termini serà de sis mesos.
  2. No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

(Article 8 del Reial Decret llei)


IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES


Reducció el 2020 del rendiment net calculat pel mètode d'estimació objectiva.

S'incrementa la reducció prevista en la DONA 1a de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre, per la qual es desenvolupa per a l'any 2020 el mètode d'estimació objectiva del IRPF (aquesta preveia una reducció general del 5% per a totes les activitats).

Por tanto, per a l'exercici 2020 seran aplicables els següents percentatges de reducció:

 1. El 20 per 100, per a les següents activitats:
  • Dins de la Divisió 0 de l'IAE:
   • Ramaderia independent.

   • Serveis de cria, guarda i engreixament de bestiar.

   • Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per agricultors o ramaders que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA.

   • Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per titulars d'activitats forestals que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA.

   • Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles desenvolupades en règim de parceria.

   • Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats forestals desenvolupades en règim de parceria.

   • Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requereixin l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials en les Tarifes de l'IAE i es realitzin pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguin directament els esmentats productes naturals.

   • Agrícola o ramadera susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA.

   • Activitat forestal susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA.

   • Producció de musclo en safata.

  • Les corresponents als següents epígrafs de les Tarifes de l'IAE:419.1;419.2;419.3;423.9;641;642.1, 2, 3 y 4;642.5;642.6;643.1 y 2;644.1;644.2;644.3;644.6;647.1;647.2 y 3;659.4 (comercio a la menuda de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública);691.1;691.2;691.9;691.9;692;699;721.2;722;751.5;757;849.5;933.1;933.9;967.2;971.1;972.1;972.2 y 973.3.
 2. El 35 per 100, per a les següents activitats:

  Les corresponents als següents epígrafs de les Tarifes de l'IAE:651.1;651.2;651.3 y 5;651.4;651.6;652.2 y 3;653.1;653.2;653.3;653.4 y 5;653.9;654.2;654.5;654.6;659.2;659.3;659.4 (comerç al per menor de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts, excepte en quioscos situats en la via pública);659.6;659.7;662.2;663.1;663.2;663.3;663.4;663.9;671.4, 671.5;672.1, 2 y 3;673.1;673.2;675, 676, 681;682;683 i 721.1 i 3.

(Article 9.1 del Reial Decret llei)

Regles especials aplicables per a l'exercici 2020 per a la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques pel mètode d'estimació objectiva del IRPF.

Als efectes previstos en les Instruccions per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en el IRPF, s'estableixen per a l'exercici 2020 les següents regles:

 • No es computarà, en cap cas, com a període en què s'hagués exercit l'activitat:
  • Els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020.
  • Els dies del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hauria vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada del SARS-CoV-2.
 •  Per a la quantificació dels mòduls de “personal assalariat”, “personal no assalariat” i “personal ocupat” no es computaran com hores treballades les corresponents als dies a què es refereix el punt anterior.
 •  Per a la quantificació dels mòduls “distància recorreguda” i “consum d'energia elèctrica” no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix el primer punt.

(Article 11.1 del Reial Decret llei)

Càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat corresponent al quart trimestre del 2020 

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques, diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, per les quals determinin el seu rendiment net pel mètode d'estimació objectiva i quantifiquin l'import dels pagaments fraccionats de les esmentades activitats en funció del rendiment net de la mateixa, per al càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat corresponent al quart trimestre de 2020:

 • No computaran com dies d'exercici de l'activitat, en cap cas, els dies naturals en què l'exercici de l'activitat s'hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada del SARS-CoV-2.
 • Aplicaran els percentatges de reducció amb caràcter general en aquest Reial Decret llei segons l'activitat desenvolupada (20% o 35%).

(Articles 9.2 i 11.2 del Reial Decret llei)

Càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2021

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques, diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, per les quals determinin el seu rendiment net pel mètode d'estimació objectiva i quantifiquin l'import dels pagaments fraccionats de les esmentades activitats en funció del rendiment net de la mateixa, per al càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de 2021 aplicaran els percentatges de reducció establerts amb caràcter general en aquest Reial Decret llei segons l'activitat desenvolupada (20% o 35%).

 (Article 9.3 del Reial Decret llei)

Reducció del nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d'estimació n'objectiva en el IRPF corresponent als exercicis 2020 i 2021

Es redueix per als exercicis 2020 i 2021 el termini en què els contribuents del IRPF han de determinar obligatòriament el seu rendiment net pel mètode d'estimació directa després d'haver renunciat al d'estimació objectiva, això és, podran tornar al mètode d'estimació objectiva abans de transcorregut el termini mínim de 3 anys que, amb caràcter general, s'estableix en la normativa del IRPF.

Aquesta reducció del termini mínim serà d'aplicació als contribuents que es trobin en alguna de les següents situacions:

 1. Els contribuents que han renunciat al mètode d'estimació objectiva per al 2020, bé per haver presentat el pagament fraccionat del primer trimestre de l'exercici 2020 pel mètode d'estimació directa (model 130) bé per haver optat pel mètode d'estimació directa en la declaració censal d'inici d'activitat a partir d'1 d'abril de 2020, poden tornar a determinar el seu rendiment net pel mètode d'estimació objectiva per a l'exercici 2021 o 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació.

  La manera de tornar al mètode d'estimació objectiva, en aquest cas, serà:

  1. Revocant la renúncia durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de fer efecte o, en el seu cas, en el termini extraordinari que pogués establir-se per a això.Per a l'exercici 2021 aquest termini és des del 24 de desembre de 2020 fins a 31 de gener de 2021.
  2. Presentant el pagament fraccionat del primer trimestre corresponent a l'exercici 2021 en el termini de declaració (1 a 20 d'abril) en la forma establerta per al mètode d'estimació objectiva (model 131).
 2. Els contribuents que han renunciat al mètode d'estimació objectiva per al 2021, bé per haver renunciat a l'esmentat mètode durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de fer efecte, bé per haver presentat el pagament fraccionat del primer trimestre de l'exercici 2021 pel mètode d'estimació directa (model 130) poden tornar a determinar el seu rendiment net pel mètode d'estimació objectiva, per a l'exercici 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació,

  La manera de tornar al mètode d'estimació objectiva, en aquest cas, serà:

  1. Revocant la renúncia en el termini establert per a això.Per a l'exercici 2022 aquest termini serà el mes de desembre de 2021.
  2. Presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en el termini de declaració (1 a 20 d'abril) en la forma establerta per al mètode d'estimació objectiva (model 131) corresponent a l'exercici 2022.

(Article 10 del Reial Decret llei)

Termini de renúncies i revocacions al mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

El termini per a la presentació de les renúncies al mètode d'estimació objectiva del IRPF, així com de les revocacions de les mateixes, que hagin d'assortir efectes per a l'any 2021 serà des del 24 de desembre de 2020 fins a 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades per a l'any 2021 al mètode d'estimació objectiva del IRPF durant el mes de desembre de 2020, anteriorment a l'inici del termini previst en el paràgraf anterior, s'entendran presentades en període hàbil, podent ser modificada l'opció realitzada en el termini previst en l'esmentat paràgraf anterior.

(Article 12.1 del Reial Decret llei)

Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament.

Per als exercicis 2020 i 2021, s'ha reduït el termini a tres mesos perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament d'acord amb el que estableix l'article 13.e) del Reglament del IRPF (anteriorment l'esmentat termini era de sis mesos).

 D'acord amb l'esmentat article, es consideraran inclosos en les despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net del capital immobiliàries els saldos de dubtós cobrament sempre que aquesta circumstància quedi prou justificada.

En els exercicis 2020 i 2021, s'entendrà complert aquest requisit quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de l'acabament del període impositiu haguessin transcorregut més de tres mesos, i no s'hauria produït una renovació de crèdit.

 (Article 15 del Reial Decret llei)

Incentiu fiscal per fomentar la rebaixa de la renda arrendaticia

Per a l'exercici 2021, els llogaters, diferents d'empresa o entitat pública o un gran forquilla, que haguessin subscrit un contracte d'arrendament per a ús diferent d'habitatge amb un arrendatari que hagués destinat l'immoble al desenvolupament d'activitat econòmica classificada en la divisió 6 o en els grups 755, 969, 972 i 973 de la secció primera de les Tarifes de l'IAE, podran computar, per al càlcul del rendiment del capital immobiliari ,como despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda de l'arrendament que voluntàriament haguessin acordat a partir de 14 de març de 2020 corresponent a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

El llogater haurà d'informar separadament en la seva declaració de l'import de despesa deduïble, consignant així mateix el número d'identificació fiscal de l'arrendatari la renda del qual s'hagués rebaixat.

(Article 13 del Reial Decret llei)

Rendiment de treball en espècie exempt

D'acord amb el disposat en la lletra a) de l'apartat 3 de l'article 42 de la LIRPF, estaran exempts els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d'empreses o economats de caràcter social.Tindran la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa les fórmules indirectes de prestació del servei.

Amb efectes des d'1 de gener de 2020, es modifica la lletra a) en l'apartat 3 de l'article 42 de la LIRPF de tal manera que, a partir de l'esmentada data, l'exempció assenyalada serà aplicable amb independència que el servei es presti al mateix local de l'establiment d'hostaleria o fora d'aquest, prèvia recollida per l'empleat o mitjançant el seu lliurament al seu centre de treball o al lloc elegit per aquell per desenvolupar el seu treball en els dies que aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball.

(Disposició final primera del Reial Decret llei)


IMPOST SOBRE SOCIETATS


Deducibilidad de pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s'iniciïn el 2020 i 2021

Els contribuents de l'Impost sobre Societats que compleixin les condicions de l'article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, en els períodes impositius que s'iniciïn l'any 2020 i l'any 2021 podran deduir, en els esmentats períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l'Impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l'obligació que es refereix la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 13 de l'esmentada Llei sigui de tres mesos .

Es modifica l'antiguitat exigida per deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors de manera que els sis mesos que s'exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l'obligació i la meritació de l'Impost es redueixen a tres mesos per a les empreses de reduïda dimensió.

(Article 14 del Reial Decret llei)


MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


Reducció el 2020 de la quota meritada per operacions corrents del règim simplificat

Reducció en un 20 per cent de l'import de les quotes meritades per operacions corrents, corresponents a les activitats econòmiques diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals.L'esmentada reducció serà del 35 per cent per a les activitats de comerç a la menuda, hostaleria i transport classificades en els següents epígrafs d'IAE:653.2, 653.4 i 5, 654.2, 654.5, 654.6, 659.3, 663.1, 671.4, 671.5, 672.1, 2 i 3, 673.1, 673.2, 675, 676, 681, 682, 683 i 721.1 i 3.

(Article 9.4 del Reial Decret llei)

Càlcul de la quantitat a ingressar de l'ingrés a compte corresponent al primer trimestre del 2021

Els empresaris que realitzin les activitats anteriors podran reduir en la mateixa proporció d'un 20 o 35 per cent, segons el cas, els percentatges per al càlcul de l'ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l'exercici 2021, establerts en el número 3 de les Instruccions per a l'aplicació dels índexs i mòduls en el IVA de l'Annex II de l'Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre.

(Article 9.5 del Reial Decret llei)

Eliminació de la vinculació obligatòria de tres anys per a la renúncia al mètode d'estimació objectiva del IRPF i als règims simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA

La renúncia al mètode d'estimació objectiva en el IRPF i la posterior revocació a què es refereixen els paràgrafs següents tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials simplificat i de l'agricultura del IVA.

Els contribuents del IRPF el rendiment net del qual es determini d'acord amb el mètode d'estimació directa per haver renunciat per a l'exercici 2020 al mètode d'estimació objectiva podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d'acord amb el mètode d'estimació objectiva a l'exercici 2021 o 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia realitzada en el termini previst en la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 33 del Reglament de l'Impost o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l'exercici 2021 o 2022, segons correspongui, en la forma disposada per al mètode d'estimació objectiva.

Els contribuents del IRPF que desenvolupin activitats econòmiques el rendiment net de les quals es determini d'acord amb el mètode d'estimació objectiva i renunciïn a l'aplicació del mateix per a l'exercici 2021, podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d'acord amb el mètode d'estimació objectiva a l'exercici 2022, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia en el termini previst en la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 33 del Reglament de l'Impost o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l'exercici 2022 en la forma disposada per al mètode d'estimació objectiva.

(Article 10.3 del Reial Decret llei)

Incidència dels estats d'alarma decretats el 2020 en el càlcul de la quota meritada per operacions corrents del règim simplificat del IVA en l'esmentat període.

Als efectes previstos en els números 8 i 9 de les Instruccions per a l'aplicació dels índexs i mòduls en el IVA de l'Annex II de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre, no es computarà, en cap cas, com a període en què s'hagués exercit l'activitat, els dies que va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020, així com els dies del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l'estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hauria vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada del SARS-CoV-2.

En particular, per a la quantificació dels mòduls “personal assalariat”, “personal no assalariat” i “personal fet servir”, no es computaran com hores treballades les corresponents als dies als quals es refereix el paràgraf anterior i per a la quantificació dels mòduls “distància recorreguda” i “consum d'energia elèctrica” no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix l'esmentat paràgraf anterior.

(Article 11.1 del Reial Decret llei)

Terminis per a les renúncies i revocacions als règims simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA, per a l'any 2021.

El termini de renúncia a què es refereix l'article 33.2, paràgraf segon, del Reglament del IVA, Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, així com la revocació de la mateixa, que han d'assortir efectes per a l'any 2021, serà des del dia 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades per a l'any 2021 als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca durant el mes de desembre de 2020, anteriorment al 24 de desembre de 2020, s'entendran presentades en període hàbil, podent ser modificada l'opció realitzada en el termini previst en l'esmentat paràgraf anterior.

(Article 12 del Reial Decret llei)

Tipus aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per combatre els efectes del SARS-COV-2, així com a efectes del règim del recàrrec d'equivalència

Amb efectes des del 24 de desembre de 2020 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, s'aplicarà el tipus del 0 per cent a:

 1. Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-COV-2 que siguin conformes amb els requisits establerts en la Directiva 98/79/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'octubre de 1998, sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro o al Reglament (UE) 2017/746 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro i pel qual es deroguen la Directiva 98/79/CE i la Decisió 2010/227/UE de la Comissió i el Reial Decret 1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstics “in vitro”.
 2. Els lliuraments de vacunes contra el SARS-COV-2 autoritzades per la Comissió Europea.
 3. Les prestacions de serveis de transport, emmagatzemament i distribució relacionats amb els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries, previstes en les lletres a) i b) anteriors.

  Aquestes operacions es documentaran en factura com operacions exemptes.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable, durant l'àmbit temporal esmentat en el primer paràgraf, als lliuraments dels béns citats serà el 0 per cent.

(Disposició final setena del Reial Decret llei)

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda