Acabament de la suspensió dels terminis en l'àmbit tributari des del 30 de maig (art 33 RD-Llei 8/2020 i Disp.Addicional Novena RD-llei 11/2020) i represa de terminis administratius, de prescripció i caducitat

Finalitza la suspensió dels terminis en l'àmbit tributari des del 30 de maig, d'acord amb el disposat a l'art. 33 del Reial Decret llei 8/2020 i la Disposició Addicional Novena del Reial Decret llei 11/2020.

A més, l'article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/ 2020, estableix que, amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Per la seva part, l'article 10 estableix que, amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

 •  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo

  de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

   (BOE, 18-marzo-2020)
 •  Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,

  por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

   (BOE, 01-abril-2020)
 •  Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo,

  por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

   (BOE, 23-junio-2020)
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda