Deducció per donatius a partir del 01/01/2015

Els contribuents del IRPF tindran dret a deduir de la quota íntegra el resultat d'aplicar a la base de la deducció corresponent al conjunt de donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció a entitats beneficiàries del mecenatge enumerades en la Llei 49/2002, els següents percentatges: Base de deducció fins a 150 euros, el 75 per cent. Al resta de la base de deducció el 30 per cent.
Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, a cadascun d'ells, al del exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros, serà el 35 per cent.
Tanmateix, per a l'exercici 2015 aquests percentatges van ser de 50%, 27,5% i 32,5% respectivament, d'acord amb el que preveu la Disposició transitòria cinquena de la llei 49/2002.
Per tant, el 2016 ja s'aplicaran els percentatges regulats amb caràcter indefinit en la llei 49/2002.
Addicionalment, per a certes activitats qualificades de prioritàries de mecenatge, el percentatge anterior pot elevar-se, com a màxim, en 5 punts percentuals, quan així s'estableixi per la Llei de Pressupostos Generals del Estat. Per a 2016, en virtut del que estableix la Disposició addicional quaranta-vuitena de la Llei 48/2015, de Pressupostos Generals d'Estat, els percentatges anteriors s'eleven en cinc punts percentuals (80%, 35 i 40%, respectivament).
Normativa: Article 68.3 Llei 35/2006, del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Articles 19 i 22 i Disposició transitòria cinquena Llei 49/2002, de 23 de desembre de 2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius.