Excepcions de l'obligació de retenir

Quins són les rendes exceptuades de l'obligació de practicar retenció?

Amb caràcter general destaquen les següents:

 • Rendes exemptes en virtut del que disposa la Llei del Impost sobre la Renda de no Residents.

  No obstant això, si existirà obligació de practicar retenció pel que fa a certes rendes exemptes:

  • l'exempció relativa a dividends obtinguts per persones físiques amb el límit de 1.500 euros (exempció suprimida amb efectes 1 de gener de 2015).
  • l'exempció relativa a dividends obtinguts per fons de pensions equivalents UE.
  • l'exempció relativa a dividends obtinguts per institucions d'inversió col·lectiva.
 • Rendes exemptes en virtut del que disposa un Conveni per evitar la doble imposició.
 • Rendes satisfetes o abonades a contribuents per aquest impost sense establiment permanent quan s'acrediti el pagament del impost o la procedència de l'exempció.
 • Les rendes que determinen guanys patrimonials.

  No obstant això, sí existirà obligació de practicar retenció o ingrés a compte pel que fa a:

  • premis derivats de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.
  • transmissió de béns immobles situats en territori espanyol.
  • transmissió accions o participacions representatives del capital d'institucions d'inversió col·lectiva.
  • premis subjectes al Gravamen especial sobre determinades loteries i apostes.