Tributació dels immobles urbans propietat de persones físiques no residents

 1. Consideracions generals

  Una persona no resident a Espanya que és propietari d'algun immoble urbà situat en aquest país, estarà sotmès a l'Impost sobre la Renda de No Residents i a un tribut de caràcter local, l'Impost sobre Béns Immobles.

  A més, estaria subjecte per obligació real a l'Impost sobre el Patrimoni.

  1. Representant

   Tret d'en els casos de residents en països o territoris amb què no existeixi un efectiu intercanvi d'informació tributària (a partir d'11 de juliol de 2021 cal entendre que la normativa es refereix a jurisdiccions no cooperatives), no existeix obligació de nomenar representant davant de l'Administració tributària.No obstant això, pot designar-se voluntàriament si així es desitja i comunicar el nomenament a la Delegació o Administració de l'Agència Tributària corresponent al lloc de situació de l'immoble.

  2. Número d'Identificació Fiscal (NIF)

   A Espanya cada persona té assignat un número d'identificació fiscal que ha de consignar en les declaracions d'impostos i en les comunicacions que dirigeixi a l'Administració Tributària.

   En general, tractant-se de persones de nacionalitat espanyola, el NIF és el número del seu Document Nacional d'Identitat (DNI) i, tractant-se de persones de nacionalitat estrangera, el NIF és el Número personal d'Identificació d'Estranger (NIE).La tramitació d'aquestes identificacions es realitza davant de la Direcció General de la Policia.No obstant això, els estrangers que no disposin del NIE, bé de forma transitòria per estar obligats a tenir-lo o bé de forma definitiva en no estar obligats a això, hauran de sol·licitar l'assignació d'un NIF a l'Administració Tributària quan vagin a realitzar operacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

 2. Impost sobre la renda de no residents

  Quan un immoble sigui propietat d'un matrimoni o de diverses persones, cadascuna d'elles és un contribuent independent, per la qual cosa hauran de presentar declaracions separades.

  Depenent de la destinació de l'immoble, les rendes sotmeses a gravamen són:

  1. Rendes imputades de béns immobles urbans d'ús propi.

   El rendiment a declarar és la quantitat resultant d'aplicar el valor cadastral de l'immoble, que figura al rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), els percentatges següents:

   • Amb caràcter general, el 2 per 100.
   • En cas d'immobles localitzats en municipis en els quals els valors cadastrals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, i hagin entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors, l'1,1 per 100.

   Aquest rendiment s'entén meritat una vegada a l'any, el dia 31 de desembre.

   Es declararà la part proporcional de l'esmentat import si no s'ha estat propietari de l'immoble durant tot l'any o si durant algun període de temps ha estat arrendat.

   Tipus de gravamen
   Any de meritació20152016 i següents
   Residents UE, Islàndia i NoruegaResta de contribuentsResidents UE, Islàndia i NoruegaResta de contribuents
   Tipus impositiu 19,50% 24% 19% 24%

   Model:en modelo 210, consignant el tipus de renda 02.

   Formes de presentació:

   • en paper, imprimint un formulari complimentat al portal d'internet de l'Agència Tributària.
   • telemàtica, per Internet.

   Termini de presentació:durant tot l'any natural següent al de la data de meritació.

   Domiciliació del pagament del deute tributari:en cas de presentació telemàtica, pot domiciliar-se el pagament fins al 23 de desembre.

  2. Rendiments d'immobles arrendats

   El rendiment a declarar és l'import íntegre que es rep de l'arrendatari, sense deduir cap despesa.

   No obstant això, quan es tracti de contribuents residents en un altre Estat membre de la Unió Europea i des d'1 de gener de 2015, també a Islàndia i Noruega, per a la determinació de la base imposable, podran deduir les despeses previstes en la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sempre que s'acrediti que estan relacionats directament amb els rendiments obtinguts a Espanya i que tenen un vincle econòmic directe i indissociable amb l'activitat realitzada a Espanya.

   Aquest rendiment s'entén meritat quan resulti exigible pel llogater o en la data de cobrament si és anterior.

   Tipus de gravamen
   Any de meritació20152016 i següents
   Residents UE, Islàndia i NoruegaResta de contribuentsResidents UE, Islàndia i NoruegaResta de contribuents
   Fins a 11-07-2015Des de 12-07-2015
   Tipus impositiu 20% 19,50% 24% 19% 24%

   Model:en modelo 210, consignant el tipus de renda 01 o, per a rendiments agrupats de diversos pagadors, el 35.

   El model 210 s'utilitzarà tant per declarar de forma separada cada meritació de renda com per declarar de forma agrupada diverses rendes obtingudes en un període determinat.

   Podran agrupar-se diverses rendes obtingudes per un mateix contribuent sempre que corresponguin al mateix codi de tipus de renda, procedeixin del mateix pagador, els sigui aplicable el mateix tipus de gravamen i, a més, si deriven d'un bé o dret, procedeixin del mateix bé o dret.No obstant això, tractant-se de rendiments d'immobles arrendats o sotsarrendats no subjectes a retenció podran agrupar-se amb aquests mateixos requisits excepte el relatiu a rendes que procedeixin del mateix pagador, si bé quan es declarin rendiments d'immobles procedents de diversos pagadors serà necessari indicar un codi específic de tipus de renda, el 35.

   El període d'agrupació serà trimestral si es tracta d'autoliquidacions amb resultat a ingressar, o anual si es tracta d'autoliquidacions de quota zero o amb resultat per retornar.

   Formes de presentació:

   • en paper, imprimint el document PDF que resulta d'emplenar el formulari disponible al portal d'internet de l'Agència Tributària.
   • telemàtica, per Internet.

   Termini de presentació:depèn del resultat de l'autoliquidació:

   • Amb resultat a ingressar:els vint primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, en relació amb les rendes la data de meritació del qual estigui compresa en el trimestre natural anterior.

    Domiciliació del pagament del deute tributari:en el cas de presentació telemàtica podrà domiciliar-se el pagament entre l'1 i el 15 dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener.

   • Amb resultat de quota zero:de l'1 al 20 de gener de l'any següent al de meritació de les rendes declarades.
   • Amb resultat per retornar:a partir de l'1 de febrer de l'any següent al de meritació de les rendes declarades i dins del termini de quatre anys comptats des del terme del període de declaració i ingrés de la retenció.S'entendrà conclòs el termini per a la presentació de l'autoliquidació en la data de la seva presentació.
  3. Guanys derivats de la venda d'immobles.

   Constitueix una renda sotmesa a gravamen l'obtenció d'un guany patrimonial com a conseqüència de la venda d'un immoble.Aquesta renda s'entén meritada quan es produeix l'alteració patrimonial.

   Amb caràcter general, el guany es determinarà per diferència entre els valors de transmissió i d'adquisició.

   El valor d'adquisició està format pel import real pel que es va adquirir el bé objecte de transmissió, al qual se sumaran l'import de les despeses i tributs inherents a l'adquisició, exclosos els interessos, que s'haguessin satisfet per l'ara transmitent

   Si l'immoble que ara es transmet hagués estat arrendat, el valor així determinat s'haurà de minorar en l'import de les amortitzacions corresponents al període d'arrendament.

   El valor de transmissió és l'import real pel qual l'alienació s'ha efectuat, minorat en l'import de les despeses i tributs inherents a la transmissió que hagin estat per compte del venedor.

   No obstant això, si l'immoble que ara es transmet per una persona física el va adquirir anteriorment al 31 de desembre de 1994, el guany prèviament trobat pot ser reduït en resultar aplicable un règim transitori.

   Si el transmitent ha adquirit l'immoble en dues dates diferents o l'immoble ha estat objecte de millora, caldrà efectuar els càlculs com si es tractés de dos guanys.

   Exempció parcial:

   Estan exempts en un 50 per cent els guanys patrimonials derivats de la venda d'immobles urbans situats en territori espanyol que haguessin estat adquirits a partir del 12 de maig de 2012 i fins al 31 de desembre de 2012.Aquesta exempció parcial no resulta aplicable:

   • En el cas de persones físiques, quan l'immoble s'hagués adquirit o transmès al seu cònjuge, a qualsevol persona unida al contribuent per parentiu, recta en línia o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, a una entitat respecte de la qual es produeixi, amb el contribuent o amb qualsevol de les persones anteriorment citades, alguna de les circumstàncies establertes a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.
   • En el cas d'entitats, quan l'immoble s'hagués adquirit o transmès a una persona o entitat respecte de la qual es produeixi alguna de les circumstàncies establertes a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, o al cònjuge de la persona anteriorment indicada o a qualsevol persona unida a aquesta per parentiu, recta en línia o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs.

   Exempció per reinversió en habitatge habitual per a contribuents de la UE, Islàndia i Noruega (aplicable a guanys meritats des d'1 de gener de 2015):

  4. En el cas de contribuents residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària (a partir d'11 de juliol de 2021 cal entendre que la normativa es refereix a Estats amb els quals existeixi normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària), podran excloure's de gravamen els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió de la qual hagi estat el seu habitatge habitual a Espanya, sempre que l'import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l'adquisició d'un nou habitatge habitual.Quan l'import reinvertit sigui inferior al total del percebut en la transmissió, únicament s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida.

   Quan la reinversió s'hagi produït anteriorment a la data en què s'hagi de presentar la declaració model 210, la reinversió, total o parcial, podrà tenir-se en compte per determinar el deute tributari corresponent.Quan es produeixi posteriorment, s'haurà de presentar una sol·licitud en el model aprovat a aquests efectes, en el termini dels tres mesos següents a la data de l'adquisició de l'habitatge habitual, adjuntant a la sol·licitud la documentació que acrediti que la transmissió de l'habitatge habitual en territori espanyol, i la posterior adquisició del nou habitatge habitual, han tingut lloc. 

   Tipus de gravamen
   Any de meritació20152016 i següents
   Fins a 11-07-2015Des de 12-07-2015
   Tipus impositiu 20% 19,50% 19%

   La persona que adquireix l'immoble, sigui o no resident, està obligada a retenir i ingressar al Tresor Públic el 3 per 100 de la contraprestació acordada.Aquesta retenció té per al venedor el caràcter de pagament a compte de l'impost que correspongui pel guany derivat de la transmissió.Per tant, l'adquirent lliurarà al venedor no resident un exemplar del model 211 (amb el qual s'ha ingressat la retenció), a fi que aquest últim pugui deduir la retenció de la quota a ingressar resultant de la declaració del guany.Si la quantitat retinguda és superior a la quota a ingressar, es podrà obtenir la devolució de l'excés.

   En el cas que la retenció no s'ingressi, l'immoble quedarà afecte al pagament de l'import que resulti menor entre la retenció i l'impost corresponent.

   Model de declaració:

   Model 210, aprovat per l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, consignant el tipus de renda 28.Tanmateix, quan s'apliqui l'exempció per reinversió en habitatge habitual es consignarà el tipus de renda 33 o 34, segons correspongui.

   Formes de presentació:

   • en paper, imprimint el document PDF que resulta d'emplenar el formulari disponible al portal d'internet de l'Agència Tributària.
   • telemàtica, per Internet.

   Quan l'immoble objecte de transmissió sigui de titularitat compartida per un matrimoni en el qual ambdós cònjuges siguin no residents, excepcionalment es podrà realitzar una única declaració.

   Termini:tres mesos explicats a partir del terme del termini que té la persona que va adquirir l'immoble per ingressar la retenció (aquest termini és, al seu torn, d'un mes des de la data de la venda).

   Devolució de l'excés retingut En el cas de pèrdues patrimonials o en el cas que la retenció practicada sigui superior a la quota que s'hauria d'haver ingressat, hi ha dret a la devolució de l'excés retingut.El procediment de devolució s'inicia amb la presentació del model de declaració.

   L'Administració pot practicar liquidació provisional dins dels sis mesos següents al terme del termini establert per a la presentació de la declaració.Quan la declaració es presenti anés de termini, els sis mesos es computaran des de la data de la seva presentació.Si la liquidació provisional no es practica en el referit termini, l'Administració tributària procedirà per retornar d'ofici l'excés sobre la quota autoliquidada, sense perjudici de la pràctica d'ulteriors liquidacions que poguessin resultar procedents.Transcorreguts els sis mesos citats sense que s'hagi ordenat el pagament de la devolució per causa no imputable al contribuent, s'afegiran a la quantitat pendent de devolució els corresponents interessos de demora.

 3. Impost sobre el patrimoni

  Aquest impost es merita el 31 de desembre de cada exercici.

  Base liquidable:La base imposable es reduirà, en concepte de mínim exempt, en 700.000 euros.

  Obligació de declarar:Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota dels quals resulti a ingressar.També estan obligats aquells el valor de béns i drets dels quals resulti superior a 2.000.000 d'euros, encara quan la quota resultés negativa.

 4. Impost sobre béns immobles

  Es tracta d'un impost local, és a dir, exigit pels Ajuntaments, que han de pagar els propietaris de béns immobles.

  Tots els béns immobles de cada municipi estan inclosos en un cens i tenen assignats un valor (valor cadastral).Partint del valor cadastral i aplicant el tipus de gravamen que estableix l'Ajuntament, s'obté l'import a pagar.

  Anualment, per cada immoble inclòs al cens, s'emet un rebut per efectuar el pagament de l'impost.Normalment, els Ajuntaments estableixen la possibilitat de domiciliar el pagament del rebut en un compte bancari, amb el que es facilita que s'efectuï dins del termini de pagament fixat i s'evitin els recàrrecs.

  El termini per efectuar el pagament varia en cada municipi, si bé normalment és entorn dels mesos de el setembre, l'octubre i el novembre de cada any.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda