Guanys patrimonials derivats de la venda d'un immoble

Constitueix una renda sotmesa a gravamen l'obtenció d'un guany patrimonial  com a conseqüència de la venda d'un immoble.Aquesta renda s'entén meritada quan es produeix l'alteració patrimonial.

Amb caràcter general, el guany es determinarà per diferència entre els valors de transmissió i d'adquisició.

El valor d'adquisició estarà format per l'import real pel qual es va adquirir el bé objecte de transmissió, al que se sumaran l'import de les despeses i tributs inherents a l'adquisició, exclosos els interessos, que s'haguessin satisfet per l'ara transmitent

Si l'immoble que ara es transmet hagués estat arrendat, el valor així determinat s'haurà de minorar en l'import de les amortitzacions corresponents al període d'arrendament.

El valor de transmissió serà l'import real pel qual l'alienació s'hagi efectuat, minorat en l'import de les despeses i tributs inherents a la transmissió que hagin estat per compte del venedor.

No obstant això, si l'immoble es transmet per una persona física que el va adquirir anteriorment al 31 de desembre de 1994, el guany prèviament trobat pot resultar reduït en aplicar un règim transitori.

Si el transmitent ha adquirit l'immoble en dues dates diferents o l'immoble ha estat objecte de millora, caldrà efectuar els càlculs com si es tractés de dos guanys.

Exempció parcial:

Estan exempts en un 50 per cent els guanys patrimonials derivats de la venda d'immobles urbans situats en territori espanyol que haguessin estat adquirits a partir del 12 de maig de 2012 i fins al 31 de desembre de 2012.Aquesta exempció parcial no resulta aplicable:

  • En el cas de persones físiques, quan l'immoble s'hagués adquirit o transmès al seu cònjuge, a qualsevol persona unida al contribuent per parentiu, recta en línia o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, a una entitat respecte de la qual es produeixi, amb el contribuent o amb qualsevol de les persones anteriorment citades, alguna de les circumstàncies establertes a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.
  • En el cas d'entitats, quan l'immoble s'hagués adquirit o transmès a una persona o entitat respecte de la qual es produeixi alguna de les circumstàncies establertes a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, o al cònjuge de la persona anteriorment indicada o a qualsevol persona unida a aquesta per parentiu, recta en línia o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs.

Exempció per reinversió en habitatge habitual per a contribuents de la UE, Islàndia i Noruega (aplicable a guanys meritats des d'1 de gener de 2015):

En el cas de contribuents residents en un Estat membre de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària (a partir d'11 de juliol de 2021 cal entendre que la normativa es refereix a Estats amb els quals existeixi normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària), podran excloure's de gravamen els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió de la qual hagi estat el seu habitatge habitual a Espanya, sempre que l'import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l'adquisició d'un nou habitatge habitual.Quan l'import reinvertit sigui inferior al total del percebut en la transmissió, únicament s'exclourà de tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida.

Quan la reinversió s'hagi produït anteriorment a la data en què s'hagi de presentar la declaració model 210, la reinversió, total o parcial, podrà tenir-se en compte per determinar el deute tributari corresponent.Quan es produeixi posteriorment, s'haurà de presentar una sol·licitud en el model aprovat a aquests efectes, en el termini dels tres mesos següents a la data de l'adquisició de l'habitatge habitual, adjuntant a la sol·licitud la documentació que acrediti que la transmissió de l'habitatge habitual en territori espanyol, i la posterior adquisició del nou habitatge habitual, han tingut lloc. 

Tipus de gravamen 
Any de meritació20152016 y ss
Tipus impositiu Fins a 11-07-2015:
20%
Des de 12-07-2015:
19,50%
19%

La persona que adquireix l'immoble, sigui o no resident, està obligada a retenir i ingressar al Tresor Públic el 3% de la contraprestació acordada, tenint aquest import per al venedor el caràcter de pagament a compte de l'impost que correspongui per la renda derivada d'aquesta transmissió.

Per tant, l'adquirent lliurarà al venedor no resident un exemplar del model 211 amb qui s'ha efectuat l'ingrés de la retenció, a fi que aquest últim pugui deduir aquesta quantitat de la quota a ingressar resultant de la declaració del guany.Si la quantitat retinguda és superior a la quota a ingressar, es podrà obtenir la devolució de l'excés.

En el cas que la retenció no s'ingressi, l'immoble quedarà afecte al pagament de l'import que resulti menor entre la retenció o ingrés a compte pertinent, i l'impost corresponent.

  • Model 210, aprovat per l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, consignant el tipus de renda 28.Tanmateix, quan s'apliqui l'exempció per reinversió en habitatge habitual es consignarà el tipus de renda 33 o 34, segons correspongui.

Formes de presentació:

  • en paper, imprimint el document PDF que resulta d'emplenar el formulari disponible al portal d'Internet de l'Agència Tributària.
  • telemàtica, per Internet.

Quan l'immoble sigui de titularitat compartida per un matrimoni en el qual ambdós cònjuges siguin no residents, es podrà realitzar una única autoliquidació.

Termini de declaració:tres mesos comptats a partir del terme del termini que té la persona que va adquirir l'immoble per ingressar la retenció (aquest termini és, al seu torn, d'un mes des de la data de la venda).

Devolució de l'excés retingut. En el cas de pèrdues patrimonials o en el cas que la retenció practicada sigui superior a la quota íntegra, vostè tindrà dret a la devolució de l'excés retingut.El procediment de devolució s'inicia amb la presentació del model de declaració.

L'Administració practicarà, si és procedent, liquidació provisional dins dels sis mesos següents al terme del termini establert per a la presentació del model.Si la liquidació provisional no es practica en el referit termini, l'Administració tributària procedirà per retornar d'ofici l'excés sobre la quota autoliquidada.Transcorreguts els sis mesos citats sense que s'hagi ordenat el pagament de la devolució per causa no imputable al contribuent, s'aplicarà a la quantitat pendent de devolució el corresponent interès de demora.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda