Tipus impositius

Epígrafs

Península i Illes Balears

Canàries

Ceuta i Melilla

1r i 6è

0,00 per 100

0,00 per 100

0,00 per 100

2n i 7è

4,75 per 100

3,75 per 100

0,00 per 100

3r i 8è

9,75 per 100

8,75 per 100

0,00 per 100

4t i 9è

14,75 per 100

13,75 per 100

0,00 per 100

5.º

12,00 per 100

11,00 per 100

0,00 per 100

Per consultar els mitjans de transport inclosos en cada epígraf, punxi aquí:Article 70 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'IIEE

Les CC.AA.fent ús de la potestat que se'ls confereix l'article 51 de la Llei 22/2009 podran incrementar els tipus de gravamen aplicables als epígrafs de l'apartat 1 de l'article 70 de la Llei 38/1992, en un 15% com a màxim.

Han modificat determinats epígrafs les següents CC.AA.:

Andalusia

Epígrafs 4 i 9 al 16,90%

Epígraf 5 al 13,80%

Astúries

Epígrafs 4 i 9 al 16%

Balears

Epígraf 4 al 16%

Cantàbria

Epígrafs 3 al 9,75%

Epígrafs 4 i 9 al 15%

Epígraf 5 al 12%

Catalunya

Epígrafs 4 i 9 al 16%

Extremadura

Epígrafs 2 i 7 al 5,20%

Epígraf 3 i 8 a l'11%

Epígrafs 4 i 9 al 16%

Epígraf 5 al 13%

Múrcia

Epígrafs 4 i 9 al 15,9%

València

Epígrafs 4 i 9 al 16%