Fiscalitat de la primera matriculació de vehicles

Fiscalitat de la primera matriculació de vehicles en Península i Illes Balears

IVA

Impost especial sobre determinats mitjans de transport

Amb caràcter general

Subjecto 21%

Subjecte.Tipus de gravamen en funció de les emissions de CO 2

 • Regles especials:
  • vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (1)
  • vehicles automòbils matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu
  • vehicles automòbils matriculats a nom d'altres persones destinats al transport habitual de persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda.

Subjecto 4% (2)

Subjecto 4% (2)

Subjecto 4% (2)

No Subjecte

Eximeixo (2)

Subjecte i no exempt

 • vehicles destinats al transport de:
  • mercaderies (N1, N2, N3)
  • viatgers M2, M3 (més de 9 places, inclosa la del conductor)
  • tranvias

Subjecto 21%

No subjecte (4)

vehicles de dos o tres rodes (cilindrada � 250 cc.)

Subjecto 21%

No subjecte

vehicles d'exclusiva aplicació industrial, comercial, agrària, clínica o científica homologats per l'Administració Tributària

Subjecto 21%

No subjecte

vehicles especials, no quad (1)

Subjecto 21%

No subjecte

vehicles mixtos adaptables l'altura dels quals superi els 1800 m.m., excepte els tipus "jeep" o tot terreny

Subjecto 21%

No subjecte (4)

 • vehicles utilitzats per Forces Armades i Cossos i Forces de Seguretat
 • vehicles a motor i motocicletes per a ús particular de membres de l'OTAN i el seu personal dependent

Subjecto 21%

Eximeixo (2)

No subjecte (2)

ambulàncies i vehicles per a la vigilància i socors en autopistes i carreteres

Subjecto 21%

No subjecte (2)

 • automòbils destinats a:
  • taxis, autotaxis, autoturismes
  • activitats d'ensenyament de conductors
  • activitats de lloguer

Subjecto 21%

Eximeixo (2)

automòbils en règim de matrícula diplomàtica

Eximeixo (2)

Exempt

trasllat de la residència habitual del seu titular des de l'estranger al territori espanyol (5) Eximeixo (6) Exempt

famílies nombroses:automòbils amb capacitat entre 5 i 9 places

Subjecto 21%

Subjecte.Tipus de gravamen en funció de les emissions de CO 2.Reducció del 50% de la base imposable (2)

autocaravanes (1) Subjecto 21%

Subjecte.Tipus de gravamen en funció de les emissions de CO 2.Reducció del 30% de la base imposable (2)

(1)Las diferents categories de vehicles es defineixen en el Annex II del Reglament General de Vehicles, Nova finestra aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

(2)Previo reconeixement per l'Administració Tributària.L'aplicació del 4% d'IVA exigeix que la discapacitat utilitzi cadira de rodes o tingui mobilitat reduïda.

(3)Requisitos:

 • Prèvia certificació de la discapacitat expedit pels Serveis Socials de les CC.AA.(A Ceuta i Melilla l'expedeix l'IMSERSO).
 • Que hagin transcorregut almenys quatre anys des de la matriculació d'un altre vehicle en anàlogues condicions, tret de sinistre total dels vehicles, degudament acreditat.
 • Que no siguin objecte d'una transmissió posterior per actes «inter vivos» durant el termini dels quatre anys següents a la data de la seva matriculació.

(4) Para que sigui aplicable la no-subjecció dels vehicles N1 i els vehicles mixtos adaptables es requereix que s'afectin significativament a una activitat econòmica (més del 50%) i que no es condicionin per a habitatge.Si es condicionen com a habitatge tindran dret a una reducció de la base imposable del 30%.

(5) Requisits:

 • Els interessats hauran d'haver tingut la seva residència habitual fora del territori espanyol almenys durant els dotze mesos consecutius anteriors al trasllat.
 • Els mitjans de transport hauran d'haver estat adquirits o importats en les condicions normals de tributació al país d'origen o procedència i no s'hauran d'haver beneficiat de cap exempció o devolució de les quotes meritades en ocasió de la seva sortida de l'esmentat país.
 • Els mitjans de transport hauran d'haver estat utilitzats per l'interessat en la seva antiga residència almenys sis mesos abans de la data en què hagi abandonat aquella.
 • La matriculació s'haurà de sol·licitar en el termini previst en el article 65.1.d) de la Llei 38/1992 (60 dies). Nova finestra
 • Els mitjans de transport a què s'apliqui aquesta exempció no hauran de ser transmesos durant el termini de dotze mesos posteriors a la matriculació.L'incompliment d'aquest requisit determinarà l'exacció de l'impost referida a la data en què es produís l'esmentat incompliment.

(6) Requisits anàlegs als previstos en el punt (5) amb les especialitats recollides en el article 28 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA. Nova finestra

Finalment, l'article 72 de la Llei 17/2012, de de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 afegeix una exempció del fet imposable “circulació o utilització a Espanya”, que requereix el previ reconeixement per l'Administració Tributària.En concret:vehicles automòbils matriculats en un altre Estat membre, llocs a disposició d'una persona física resident en Espanya per persones o entitats establertes en un altre Estat membre.

Són requisits de l'exempció:

 • Que la posada a disposició es produeixi com a conseqüència de la relació laboral que es mantingui amb la persona física resident, ja sigui en règim d'assalariat o no.
 • Que no es destini el vehicle a ser utilitzat essencialment al territori d'aplicació de l'impost amb caràcter permanent.

A aquests efectes es considera que el vehicle no es destina a ser utilitzat essencialment al territori d'aplicació de l'impost amb caràcter permanent quan és posat a disposició d'un resident a Espanya el centre de treball del qual està en un altre Estat membre limítrof i l'utilitza per anar al mateix diàriament i tornar, sense perjudici dels períodes vacacionals.