Disposicions particulars en relació amb les Canàries, Ceuta i Melilla.

En Canàries, amb caràcter general, els tipus impositius aplicables són un 1% inferior als previstos a l'article 70 de la Llei 38/1992 per a Península i Illes Balears.

Per això, si el mitjà de transport pel qual es va meritar l'impost a les Canàries és objecte d'introducció, amb caràcter definitiu en Península i Illes Balears, dins del primer any següent a la realització del fet imposable, el titular haurà d'autoliquidar i ingressar l'impost per la diferència entre el tipus impositiu aplicable a les Canàries i el tipus que correspongui aplicar a la Comunitat Autònoma en què s'introdueixi (sobre el valor del mitjà de transport en el moment de la introducció), tret de trasllat de residència habitual del seu titular en el cas del qual estarà exempt.

A Ceuta i Melilla el tipus és del 0% per a tots els epígrafs previstos a l'article 70 de la Llei.

Per això, quan la meritació de l'impost hagi tingut lloc en Ceuta i Melilla i el mitjà de transport sigui objecte d'importació definitiva a la península i Illes Balears o a les Canàries, es liquidarà l'impost als tipus impositius resultants de multiplicar els tipus de l'article 70 de la Llei pels coeficients següents:

  1. Si la importació definitiva té lloc dins del primer any següent a la realització del fet imposable:1,00.
  2. Si la importació definitiva té lloc dins del segon any següent a la realització del fet imposable:0,67.
  3. Si la importació definitiva té lloc dins del tercer o quart any següents a la realització del fet imposable:0,42.

El tipus impositiu resultant s'aplicarà sobre el valor en duana del mitjà de transport.

Tot això, tret de trasllat de residència habitual del seu titular en el cas del qual estarà exempt.