PRE303-Ajuda model 303-SII

  • Es crea un nou servei d'ajuda per al model 303 denominat “Pre303”, disponible en la seva primera versió a partir de febrer de 2020 per a determinats contribuents que porten els seus llibres a través de la Seu Electrònica de l'AEAT (SII), en concret, aquells contribuents inscrits en el Registre de Devolució Mensual –REDONI'M –  que no siguin gran empresa ni grups d'IVA i reuneixin els següents requisits:

    1. Que no estiguin inclosos en règim de caixa ni siguin destinataris del mateix.
    2. Que no estiguin inclosos en el règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció (REBU) ni Agències de Viatges ni Or d'Inversió.
    3. Que no tinguin prorrata, ni sectors diferenciats.
  • INFORMACIÓ
  • TRAMITACIÓ