PRE303-Ajuda model 303-SII

 • Es crea un nou servei d'ajuda per al model 303 denominat “Pre303”, disponible en la seva primera versió a partir de febrer de 2020 per a determinats contribuents que porten els seus llibres a través de la Seu Electrònica de l'AEAT (SII), en concret, aquells contribuents inscrits en el Registre de Devolució Mensual –REDONI'M –  que no siguin gran empresa ni grups d'IVA i reuneixin els següents requisits:

  1. Que no estiguin inclosos en règim de caixa ni siguin destinataris del mateix.
  2. Que no estiguin inclosos en el règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció (REBU) ni Agències de Viatges ni Or d'Inversió.
  3. Que no tinguin prorrata, ni sectors diferenciats.

  Novetat: Des del 01-07-2020 està disponible la consulta de les factures que conformen els imports agregats mostrats. 

  No obstant això, s'ha de tenir en compte que, aquesta funcionalitat només mostra les factures registrades a partir del 20-05-2020. 

  Per aquesta raó, si vostè ha registrat alguna factura anteriorment a l'esmentada data amb període de liquidació corresponent a juliol de 2020 i posteriors, ha de tenir en compte que no es contemplarà en les dades agregades dels esmentats períodes de liquidació, sense perjudici de la necessitat de la seva inclusió en l'autoliquidació.

 • INFORMACIÓ
 • TRAMITACIÓ