Representant fiscal

Els empresaris establerts al Regne Unit que realitzin operacions subjectes a l'IVA en Península i les Balears, han de nomenar un representant a efectes del compliment de les obligacions imposades en la Llei 37/1992, de l'impost sobre el valor afegit, tret que existeixin amb el Regne Unit instruments d'assistència mútua anàlegs als instituïts en la Comunitat (art. 164.Uno.7º LIVA)