Règim especial de prestació de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió o electrònics (MOSS)

Els empresaris establerts al Regne Unit que apliquin el règim de Mini One-Stop Shop (MOSS) per a les prestacions de serveis de telecomunicacions, radiodifusió i electrònics a particulars residents en la Unió Europea, hauran de canviar la seva identificació MOSS i registrar-se en un Estat membre en el règim de no establerts en la Unió.

Els empresaris identificats en algun dels 27 Estats membres inclouran en les declaracions d'IVA MOSS per al primer trimestre de 2019 els serveis prestats al Regne Unit fins a la data de sortida, encara que hagin de presentar aquestes declaracions després de l'esmentada data.