Prestacions de serveis

S'aplicaran les regles de localització previstes als articles 69 i 70 LIVA, tenint en compte que el Regne Unit deixa de pertànyer a la Unió Europea i en particular, la regla d'ús efectiu recollida a l'article 70.Dos LIVA, de tal manera que estaran subjectes a l'IVA espanyol els serveis enumerats a l'esmentat article quan es localitzin al Regne Unit però la seva utilització o explotació efectiva es realitzi al territori d'aplicació de l'IVA espanyol.

Per determinar on es localitza un servei prestat a un client establert al Regne Unit o rebut d'empresaris de l'esmentat País es troba disponible l'eina d'ajuda “Localitzador de prestacions de serveis”: