Lliuraments de béns

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea suposa, entre altres qüestions, que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de tenir la consideració d'operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres.

Això implica, en el cas de l'entrada de mercaderies al territori d'aplicació de l'IVA espanyol (Península i Balears) procedents del Regne Unit, la liquidació de l'IVA en el moment de la importació per la Duana, tret que l'empresa opti pel pagament de l'IVA diferit.Per a això haurà de presentar l'IVA mensualment.En el cas que el període de declaració fos trimestral, podrà canviar-se a mensual mitjançant la inscripció en el Registre de devolució mensual (REDONI'M).En aquest cas, l'empresa quedarà obligada al Subministrament Immediat d'Informació (SII).

La base imposable de l'IVA en la importació és el Valor en Duana afegint els següents conceptes quan no estiguin compresos en el mateix:

  1. Els impostos, drets, exaccions i altres gravàmens que es meritin amb motiu de la importació, tret de l'IVA
  2. Les despeses accessòries, com les comissions i les despeses d'embalatge, transport i segur que es produeixin fins al primer lloc de destinació dels béns a l'interior de la Comunitat.

Les mercaderies que siguin transportades des del territori d'aplicació de l'IVA espanyol (Península i Balears) al Regne Unit seran exportacions i estaran exemptes d'IVA.

En el cas que l'empresari espanyol efectuï lliuraments de béns a particulars anglesos no serà d'aplicació el règim de vendes a distància.

Moviments de mercaderies des del Regne Unit als 27 Estats membres en el moment de la retirada:

Per evitar una doble tributació, les adquisicions intracomunitàries el transport de les quals des del Regne Unit a un dels 27 Estats membres s'inicia abans de la data de retirada de la Unió Europea, no seran tingudes en compte si l'arribada de les mercaderies al lloc de destinació es produeix a partir de la data de retirada donant lloc a una importació.