Devolució IVA no establerts

Els empresaris establerts al Regne Unit que adquireixin mercaderies i serveis al territori d'aplicació de l'IVA espanyol (Península i Balears) i desitgin sol·licitar la devolució de l'IVA suportat, ja no podran presentar la seva sol·licitud per via electrònica, de conformitat amb la Directiva 2008/9/CE del Consell, i hauran de fer-ho d'acord amb la Directiva 86/560/CEE del Consell.

Serà necessari que el sol·licitant nomeni un representant resident en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol i que existeixi reciprocitat de tracte al Regne Unit respecte a les empreses espanyoles, tret d'en els següents casos:

  1. Plantilles, motllos i equips adquirits o importats per ser utilitzats en la fabricació de béns que siguin exportats amb destinació a l'empresari o professional no establert o destruïts.
  2. Serveis d'accés, hostaleria, restauració i transport vinculats amb l'assistència a fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o  professional que se celebrin al territori d'aplicació de l'Impost (Península i Illes Balears).
  3. Béns i serveis destinats a la prestació dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics per empresaris que apliquin la MOSS.

No obstant això, en el cas del IVA suportat abans de la data de retirada del Regne Unit de la Unió Europea no serà d'aplicació l'exigència de reciprocitat, l'obligació d'anomenar representant, ni determinades limitacions i condicions addicionals.Tanmateix, l'Administració podrà requerir el sol·licitant que provi la seva condició de subjecte passiu de l'impost i aporti les factures.