Domicilio fiscal

La normativa tributària estableix l'obligació al contribuent de comunicar l'Administració tributària el domicili fiscal, així com les variacions que es puguin produir en el mateix. 

Amb caràcter general, el domicili fiscal del contribuent informa de la residència fiscal i, per tant, del sistema fiscal aplicable;de l'oficina tributària d'adscripció del contribuent;del lloc per a la pràctica de notificacions i del lloc físic concret declarat i vinculant per a l'obligat tributari a efectes de procediments administratius i del control fiscal.

L'article 48 de la Llei General Tributària, defineix el domicili fiscal com el lloc de localització de l'obligat tributari en les seves relacions amb l'Administració tributària i, a continuació, concreta les regles de determinació.El domicili fiscal als efectes tributaris serà:

  1. Per a les persones naturals o físiques, el del seu residència habitual;i precisa que si la persona natural o física desenvolupa principalment activitats econòmiques, l'administració tributària podrà considerar com a domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats desenvolupades.
  2. El domicili fiscal de les persones jurídiques i entitats residents en territori espanyol serà el del seu domicili social, sempre que en ell estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis.En un altre cas, s'atendrà al lloc en què es realitzi l'esmentada gestió o direcció.En els supòsits en què no pugui establir-se el lloc del domicili fiscal, d'acord amb els criteris anteriors, prevaldrà aquell on arreli el valor més gran de l'immobilitzat.

Les persones jurídiques o entitats no residents en territori espanyol tindran el seu domicili fiscal a Espanya, a efectes del compliment de les seves obligacions tributàries:

  1. Quan operin a Espanya a través d'establiment permanent, al lloc en què ragui l'efectiva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis a Espanya.En el supòsit en què no pugui establir-se el lloc del domicili fiscal d'acord amb el criteri anterior, prevaldrà aquell en què ragui el valor més gran de l'immobilitzat.
  2. Quan obtinguin rendes derivades de béns immobles, al domicili fiscal del representant i, en el seu defecte, al lloc de situació de l'immoble corresponent.
  3. En els restants casos, al domicili fiscal del representant o, en el seu defecte, en el del responsable solidari.

Tanmateix, l'entitat no resident sense establiment permanent a la qual no se li exigeixi segons la normativa de cada tribut que declari el seu domicili fiscal o que actuï mitjançant representant a Espanya haurà de declarar el seu domicili a l'estranger.

A més del domicili fiscal, les normes tributàries exigeixen als subjectes que desenvolupin activitats econòmiques declarar les següents dades addicionals de localització:

  • El lloc on tinguin efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis en territori espanyol, quan sigui diferent del domicili fiscal, per a les persones físiques empresaris i professionals residents.
  • El domicili social, si existeix i és diferent del fiscal, per a persones jurídiques o entitats residents en territori espanyol.

S'haurà de consignar la referència cadastral assignada als diferents domicilis, el número de telèfon, i, en el seu cas, la direcció del correu electrònic i el nom de domini o direcció a Internet, mitjançant el qual desenvolupi, parcial o totalment les seves activitats.

Igualment, els models de declaració censal es podran utilitzar per comunicar, en el seu cas, un domicili preferent a efectes de notificacions a Espanya, així com el destinatari de la notificació, en cas que sigui diferent del titular.

Les persones jurídiques i entitats, així com les persones físiques que siguin empresaris o professionals, han de comunicar aquestes dades de localització i les seves variacions mitjançant la presentació del model 036 de declaració censal.

Per a més informació, consultar la Guia pràctica per a emplenament dels models censals 036 i 037.