Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores:obligaciones censales

L'inici d'activitats econòmiques origina un conjunt d'obligacions fiscals, entre elles les de caràcter censal, exigides en l'àmbit estatal per a les persones o entitats que les desenvolupen.

Els qui vagin a realitzar activitats o operacions empresarials o professionals o abonin rendiments subjectes a retenció han de sol·licitar, abans de l'inici, la seva inscripció en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.Aquest cens forma part del Cens d'Obligats Tributaris.

En particular, formaran part del Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, les persones o entitats que desenvolupin o vagin a desenvolupar en territori espanyol:

  • Activitats empresarials o professionals.S'entendrà per tals aquelles la realització de les quals confereixi la condició d'empresari o professional, incloses les agrícoles, forestals, ramaderes o pesqueres.
    No s'inclouran al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors que efectuïn exclusivament arrendaments d'immobles exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit, conforme a l'article 20.Uno.23º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, sempre que la seva realització no constitueixi el desenvolupament d'una activitat empresarial d'acord amb el disposat en la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Tampoc no s'inclouran en aquest cens els qui efectuïn lliuraments a títol ocasional de mitjans de transport nous exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit en virtut del disposat a l'article 25.uno i dos de la seva Llei reguladora, i adquisicions intracomunitàries de béns exemptes en virtut del disposat a l'article 26.tres de la mateixa Llei.
  • Abonament de rendes subjectes a retenció o ingrés a compte. 
  • Adquisiciones intracomunitarias de bienes subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit efectuades pels qui no actuïn com empresaris o professionals.

També s'integraran a aquest cens, les persones o entitats no residents a Espanya d'acord amb el disposat a l'article 6 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, que operin en territori espanyol mitjançant establiment permanent o satisfacin a l'esmentat territori rendes subjectes a retenció o ingrés a compte, i les entitats a les quals es refereix el paràgraf c) de l'article 5 de l'esmentada Llei (entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

De la mateixa manera, les persones o entitats no establertes al territori d'aplicació de l'Impost sobre el Valor Afegit quedaran integrades a aquest cens quan siguin subjectes passius de l'esmentat impost.

Així mateix, formaran part d'aquest cens les persones o entitats que no compleixin cap dels requisits anteriors però siguin socis, hereus, comuners o partícips d'entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats empresarials o professionals i tinguin obligacions tributàries derivades de la seva condició de membres de tals entitats.

Al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, a més de les dades que s'han d'incloure al Cens d'Obligats Tributaris, s'haurà d'afegir la informació que resulti rellevant per a la gestió dels tributs que graven les activitats desenvolupades per aquests  obligats tributaris.Per tant, de cada persona o entitat,  constaran tres tipus de dades complementàries:

  1. Declaracions o autoliquidacions que l'obligat tributari ha de presentar periòdicament. 
  2. Situació tributària de l'obligat tributari.Aquest apartat inclou les especificitats en la tributació de l'IRPF o IS, en IVA, la possible inclusió en els registres de grans empreses, d'operadors intracomunitaris o de devolució mensual, la qualificació de l'activitat econòmica d'acord amb l'epígraf de l'IAE en tant no es produeixi la modificació del disposat en la disposició addicional cinquena de la Llei 58/2003 General Tributària (veure DT 4t RGAT), de cada una de les activitats econòmiques desenvolupades, i les dades de localització d'aquestes activitats.
  3. Telèfon, adreça electrònica i adreça d'Internet.
A més, es comunicaran i mantindran en aquest cens les dades censals complementàries exigides reglamentàriament per a entitats residents i estrangeres.