NIF de persones jurídiques i entitats

Tota persona jurídica, així com els obligats tributaris que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària tindran un número d'identificació fiscal per a les seves relacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

El Reial Decret 1065/2007, en vigor l'1 de gener de 2008, que aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, recull les regles generals d'assignació i revocació, la composició del número d'identificació fiscal i la forma en què s'ha d'utilitzar en les relacions de naturalesa o amb transcendència tributària, en compliment de la disposició addicional sisena de la Llei General Tributària.

El nombre d'identificació fiscal de les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica estarà compost per nou caràcters, amb la següent composició:

  1. Una lletra, que informarà sobre la forma jurídica, si es tracta d'una entitat espanyola, o, en el seu cas, el caràcter d'entitat estrangera o d'establiment permanent d'una entitat no resident a Espanya
  2. Un nombre aleatori de set dígits
  3. Un caràcter de control

Claus sobre la forma jurídica d'entitats espanyoles

Per a les entitats espanyoles, el número d'identificació fiscal començarà amb una lletra, que inclourà informació sobre la seva forma jurídica d'acord amb les següents claus:

A. Societats anònimes

B. Societats de responsabilitat limitada

C. Societats col·lectives

D. Societats comanditàries

E. Comunitats de béns, herències jacents i altres entitats mancades de personalitat jurídica no incloses expressament en altres claus

F. Societats cooperatives

G. Associacions

H. Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal

J. Societats civils

P. Corporacions Locals

Q. Organismes públics

R. Congregacions i institucions religioses

S. Òrgans de l'Administració de l'Estat i de les Comunitats Autònomes

U. Unions Temporals d'Empreses

V. Altres tipus no definits en la resta de claus

Clau d'entitats estrangeres

N. Entitats estrangeres

Clau d'establiment permanent d'entitat no resident

W. Establiments permanents d'entitats no residents en territori espanyol.


En l'àmbit de competències de l'Estat correspon a l'Agència Estatal d'Administració Tributària l'assignació del número d'identificació fiscal a les persones jurídiques i entitats que ho sol·licitin.En cas que no ho sol·licitin, l'Administració tributària podrà procedir d'ofici a donar-los de l'alta al Cens d'Obligats Tributaris i assignar-los el número d'identificació fiscal que els correspongui.

El número d'identificació fiscal assignat a les persones jurídiques i entitats per l'Administració Tributària romandrà invariable qualssevol que siguin les modificacions que experimentin, tret que canviï la seva forma jurídica o nacionalitat.

Els obligats tributaris hauran d'incloure el seu NIF en totes les autoliquidacions, declaracions, comunicacions o escrits que presenten davant de l'administració tributària i als documents amb transcendència tributària que expedeixin com a conseqüència de la seva activitat, en les operacions amb entitats de crèdit i ho hauran de comunicar a altres d'obligats d'acord amb el previst en la normativa tributària.

El NIF assignat es podrà acreditar pel seu titular mitjançant l'exhibició de la Targeta acreditativa que expedeix per a la seva constància l'Administració tributària i l'autenticitat de la qual es pot verificar en la pàgina web de l'Agència Tributària.

Per a més informació, pot consultar la Guia pràctica per a emplenament dels models censals 036 i 037.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda